FBiH proglasila stanje nesreće zbog koronavirusa

Vlada FBiH na današnjoj je tematskoj sjednici u Sarajevu donijela odluku da se na teritoriji FBiH proglasi stanje nesreće uzrokovane koronavirusom.
Na taj način daje se pravni osnov za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama, što podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i svega ostalog.

Vlada FBiH

Također, usvojena je Informacija o pojavi novog koronavirusa u FBiH, te mjerama i aktivnostima koje su poduzele mjerodavne institucije vlasti i sektor zdravstva u FBiH.

Brojna zaduženja

Sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i zdravstvene ustanove zaduženi su da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

Vlada FBiH zadužila je i vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

Zadužena je i Federalna uprava Civilne zaštite da u što kraćem roku osigura operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i drugog.

Federalna vlada obratit će se Vijeću ministara BiH i zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa. Također će od Vijeća ministara BiH tražiti provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze.

Potrebno je u tom smislu naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. ili strani državljani – propiše kretanje na period od 14 dana (samoizolacija).

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo zdravstva će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontinuiranu saradnju s mjerodavnim tijelima RS-a i Brčko distrikta BiH u cilju osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Zaduženo je i Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH.

Federalna izvršna vlast će u budžetu osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Preporuke poslodavcima

Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava.

Također, poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu. Preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi, tako i inostranstvu.

U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obavezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka oni budu organizovani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan do dva metra).

Zadužena je i Federalna uprava Civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informacija o stanju robe u Federalnoj direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

Podsjetimo, osim ministara u Vladi FBiH, današnjoj sjednici su prisustvovali čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave Civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog krsta/križa FBiH, Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Posted by on 2020-03-16. Filed under Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login