Kako i zašto građani BiH plaćaju najskuplje vozačke dozvole u regionu a među skupljim u Evropi?

vozačka BiH

vozačka BiH

Aktuelne cijene će ostati iste do kraja godine a onda…. Međutim malo je poznato kako je uopšte došlo do formiranja sadašnje cijene ličnih dokumenata, pa i vozačke dozvole koja je među najskupljim dokumentima u Evropi!

Sredinom marta ove godine Savjet ministara BiH je, na prijedlog Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, po kojem će sadašnje cijene važiti do 31. decembra 2017. godine.

Međutim malo je poznato kako je uopšte došlo do formiranja aktuelne cijene ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo kako je Ured za reviziju institucija BiH proveo tokom 2015.godine reviziju učinka na temu „Nabavka ličnih dokumenata-studija slučaja“ u kojem s eizmeđu ostalog revizija osvrće na cijenu nabavke i izrade ličnih dokumenata u našoj zemlji.

Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH,

Između ostalog, cilj revizije je bio analizirati jesu li IDDEEA (Agencija za identifikaciona dokumenta) i druge nadležne institucije BiH,koje su imale svoju ulogu u procesu pripreme i provođenja nabavke ličnih dokumenata,bile efikasne u pripremi i realizaciji nabavke i jesu li preduzimale odgovarajuće aktivnosti da osiguraju povoljnu nabavnu cijenu dokumenata i funkcionalnost elektronske lične karte..

Nalazi revizije ukazali su da IDDEEA i druge nadležne institucije BiH nisu u svim dijelovima procesa preduzimale odgovarajuće aktivnosti da omoguće sprovođenje transparentnog načina nabavke, izbor optimalnog tehnološkog rješenja novih ličnih dokumenata, sa aspekta sigurnosti i ekonomičnosti i osiguraju funkcionalnost elektronske lične karte.

Dalje prema objavljenoj reviziji dostupnoj na sajtu Revizije, IDDEEA i Ministarstvo civilnih poslova BiH nisu ponudili moguće alternative izabranoj tehnologiji izrade ličnih dokumenata, koja je značajno skuplja u odnosu na prethodnu, sa aspekta boljeg balansa bezbjednosti i ekonomičnosti i uvažavanja ekonomskih i drugih okolnosti u kojima se nalazi BiH, a Savjet ministara BiH , prilikom odobravanja nabavke, nije tražilo ovakve analize.

IDDEEA i druge institucije BiH nisu bile efikasne u osiguravanju uslova za omogućavanje provođenja transparentnijih i konkurentnijih postupaka javne nabavke ličnih dokumenata.

Procedura nabave ličnih dokumenata je provedena najmanje transparentnim postupkom javne nabavke-pregovaračkim postupkom bez objave obavijesti,a da prethodno nije na transparentan način ispitano postojanje konkurencije za izabranu tehnologiju, zaključila je revizija tada.

Cijena za građane BiH – Kako se odredila?

Sadašnju cijenu dokumenata za građane,po kojoj lična karta košta 18 KM, a vozačka dozvola 60 KM, odredilo je VM BiH na osnovu Prijedloga pravilnika o cijenama, koji je predložila IDDEEA, a koji prema ranijem zaključku VM BiH treba osigurati pokrivanje izdataka nabavke i administriranja u procesu izdavanja dokumenata svih nadležnih organa.

Osim IDDEEA-e kao centralnog organa, u administriranje i izdavanje dokumenata uključeni su kantonalni MUP-ovi u FBiH, stanice javne bezbjednosti RS i Pododjel Vlade Brčko distrikta kojima,prema Pravilniku,pripada 20 KM od cijene vozačke dozvole za pokrivanje troškova izdavanja ličnih dokumenata.

IDDEEA- je tada formirala cijenu na osnovu rashoda za izdavanje ličnih dokumenata za desetogodišnji period koji iznose nešto malo manje od 103.miliona maraka (102.960.000) dok je za potrebe nadležnih organa (spomenuti MUP-ovi, Stanice javne bezbjednosti, Vlada Disktrikta planirano preko 83 miliona KM (83.311.000 ) a za potrebe centralnog organa IDDEEA-e nešto ispod 59 miliona maraka,(58 729 000).

Prema dakle ovim podacima vidljivo je kako je za funkcionisanje cijelog sistema izdavanja ličnih dokumenata bilo potrebno oko 245 miliona maraka. Međutim, za pokrivanje ovih izdataka prema analizi IDDEEA-e cijena za ličnu kartu bi trebala biti 25 KM a 60 za vozačku dozvolu!

Kako bi pomirili opredjeljenje da se svi rashodi sistema pokriju iz cijene ličnih dokumenata, a istovremeno građanima osigurali jeftiniji dokumenti, Savjet ministara BiH je zatražilo da IDDEEA izradi analizu i ispita mogućnost da se cijena lične karte smanji, pa i po cijenu da se poveća cijena za vozačke dozvole !?

IDDEEA je,nakon toga, izradila Dopunu informacije u kojoj je predložena mogućnost da se cijena odredi na način da pokriva rashode na trogodišnjem nivou. Predviđeni rashodi na trogodišnjem nivou su 115.223.000 KM, i to: za nabavku dokumenata -71.604.000 KM, za potrebe nadležnih organa –26.000.000 KM, za potrebe IDDEEA-e -17.619.000 KM.

Predviđeno je bilo, da se nakon tri godine, iz viška sredstava prikupljenih na trogodišnjem nivou, iznađu i nova sredstva kako bi građani platili nižu ili istu cijenu. S obzirom na to da se u prve tri godine očekuje najviše prihoda, prema planu se trebao stvoriti višak prihoda koji se onda planirao trošiti za pokriće rashoda narednog sedmogodišnjeg perioda.

Na osnovu pomenute analize utvrđena je cijena dokumenata za građane u iznosu od 18 KM za lične karte i 60 KM za vozačke dozvole. Pravilnikom je utvrđeno da navedene cijene vrijede do 31.12.2015. godine, a da se do tada izvrše analize i izvrše eventualne korekcije Pravilnika.

Kako je u drugim državama?

Cijene ličnih dokumenata u svijetu su različite od države do države.

To je i razumljivo, jer konačna cijena koju će platiti građani direktno zavisi od više faktora, kao što su izabrana tehnologija, odnosno nabavna cijena dokumenata , dizajn dokumenata, brojnost i efikasnost administracije, ali i odluke vlade koji dio troškova će snositi direktno građani,a koji dio će se finansirati iz nekih drugih izvora, navodi se u Reviziji slučaja nabavke ličnih dokumenata.

Ured za reviziju institucija BiH je objavio pregled cijena ličnih dokumenata u zemljama regiona ali i nekih evropskih država a osnovu podataka sa službenih stranica institucija koje izdaju lične dokumente.

Tako npr. prema tim podacima, cijena lične karte sa svojih 9,2 EUR nije među skupljim u Evropi pa čak ni u regionu, jer samo Makedonija i Crna Gora imaju jeftinije lične karte ( 3 odnosno 5 EURA ).

Kada je riječ o vozačkim dozvolama, tu je situacija bitno drugačija. Naime, od svih objavljenih država ( Švajcarska, Švedska, Njemačka, Estonija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija ), samo Švajcarska i Švedska imaju skuplje vozačke dozvole. Dakle čak je i njemačka vozačka dozvola jeftinija od vozačke dozvole u BiH, a da ne spominjemo zemlje regiona, gdje ubjedljivo imamo najskuplji dokument!

Iako su ovi podaci i više nego zanimljivi u Reviziji su se ogradili od dubljih poređenja i analize jer više faktora odlučuje o cijeni dokumenata.

“Poređenje ovih podataka je veoma kompleksno i u razmatranju bi, radi objektivne slike, trebalo koristiti i platežnu sposobnost građana pojedinih država da bi se dobila konkretnija i jasnija slika.Također, poređenje otežava i različit period važenja dokumenata. U nekim zemljama dokumenti vrijede 5 godina, dok u drugim vrijede 10 godina” navodi se u Reviziji

Tokom revizije nije bilo moguće prikupiti podatke o nabavnim cijenama u drugim državama i izvršiti poređenje sa nabavnim cijenama postignutim u BiH, jer su tehnologije, ali i drugi uslovi koji utiču na ostvarene cijene prilikom nabavke, kao što je količina dokumenata,značajno različiti od države do države.

Zaključci Revizije jasno pokazuju kako su nadležne institucije BiH o konačnoj cijeni ličnih dokumenata počele razmišljati tek nakon što je završen postupak javne nabavke ličnih dokumenta i nakon što je potpisan Ugovor sa dobavljačem. ličnih dokumenata. Međutim, propuštena je prilika da se, u vrijeme pripreme nabavke ličnih dokumenata, analiziraju sve okolnosti u kojima se nalazi BiH, sagledaju svi troškovi projekta i, shodno tome, odredi adekvatan postupak i odabere optimalno rješenje, sa aspekta odnosa cijene i potrebnog nivoa bezbjednosti ličnih dokumenata.

Posted by on 2017-08-05. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login