Konkurs Općine Bihać za dodjelu studentskih stipendija

Bihać

Bihać

BROJ KORISNIKA I MJESEČNI IZNOS STIPENDIJE

Iz sredstava Budžeta Općine Bihać za 2014.godinu u akademskoj 2013./2014.godini, dodjeljuje se 46 stipendija, od čega je 23 namijenjeno za stipendiranje redovnih studenata Univerziteta u Bihaću, a 23 za stipendiranje redovnih studenata ostalih državnih univerziteta u BiH. Stipendije se isplaćuju za devet mjeseci tekuće budžetske godine. Mjesečni iznos stipendije je 150,00 KM za studente koji studiraju na nekom od državnih univerziteta u BiH i 100,00KM za studente koji studiraju na Univerzitetu u Bihaću.

UVJETI ZA STICANJE PRAVA NA STIPENDIJU

Pravo na stipendiju imaju redovni studenti sa prebivalištem u općini Bihać koji nisu korisnici stipendije, kredita ili subvencija za troškove školarine, smještaja ili ishrane iz sredstava Budžeta USK-a ili drugog davaoca.

Prednost u dodjeli stipendija imaju studenti starijih godina studija s boljim uspjehom, odnosno prosjekom ocjena na fakultetu-akademiji.

Za slučaj da po izvršenom bodovanju veći broj studenata ostvari jednak broj bodova, prednost se daje studentu starije godine lošijeg socijalnog statusa.

KRITERIJI I BODOVANJE KANDIDATA

Kriteriji po kojima se vrši bodovanje kandidata su osnovni i dopunski.

OSNOVNI KRITERIJI
Osnovni kriterij je postignuti uspjeh u školi, odnosno na fakultetu.
Bodovanje kandidata po osnovnom kriteriju vrši se na slijedeći način:

A) Za studente (brucoše) koji prvi put upisuju prvu godinu studija

ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 3,5 do 4,5 – 30 bodova
ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 4,5 do 5 – 50 bodova
ako je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole 5, a nije učenik generacije – 60 bodova
ako je učenik generacije – 90 bodova
ako je nosilac jednog ili više priznanja dodijeljenog od kantonalnih, federalnih ili državnih institucija vlasti – 5 bodova
ako je nosilac jednog ili više priznanja za takmičenja na kantonalnom, federalnom ili državnom nivou, a koje je dodijeljeno od udruženja ili drugih nevladinih organizacija i drugih institucija – 3 boda

B) Za studente starijih godina studija

ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija 6,5 do 7- 30 bodova
ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija 7 do 8 -50 bodova
ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija 8 do 9-70 bodova
ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija 9 do 9,5 – 80 bodova
ako je prosjek ocjena prethodnih godina studija 9,5 do 10- 90 bodova
ako je nosilac najviše univerzitetske nagrade- 100 bodova

DOPUNSKI KRITERIJI

Bodovanje kandidata po dopunskim kriterijima (socijalni status studenta dokumentiran ispravom nadležne institucije) vrši se na slijedeći način:

Kriteriji iz socijalnog statusa studenta

– mjesečna primanja po članu porodičnog domaćinstva
0, do 50 KM 40
51 do 100 KM 30
101 do 150 KM 20
151 do 200 KM 10
201 do 300 KM 5
više od 300 KM 0
– student je dijete šehida, poginulog borca – 50 bodova
– student je dijete RVI ili demobilisanog borca – 40 bodova
– student je civilna žrtva rata ili dijete civilne žrtve rata- 30 bodova
– student pripada porodici u kojoj postoje druge dokumentirane specifičnosti iz socijalnog statusa- 20 bodova

Kriteriji iz socijalnog statusa studenta se međusobno ne isključuju.

OSTALE NAPOMENE

Prijava na konkurs podnosi se putem pošte na adresu: Općina Bihać, ul. Bosanska br. 4, sa naznakom: (Prijava na konkurs) Komisiji za dodjelu stipendija putem Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti. Prijava se može predati i neposredno u zgradi Općine – Centar za pružanje usluga građanima (Šalter sala), svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 17,00 sati.

Uz prijavu na konkurs prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Svi studenti:

a) uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a ili ovjerena kopija lične karte (CIPS),
b) uvjerenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da
podnosilac prijave nije korisnik stipendije, kredita ili subvencije za troškove
školarine, smještaja ili ishrane iz Budžeta Vlade USK-a,
c) ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije ili kredita iz
drugih izvora,
d) potvrda fakulteta o upisu

2. Studenti prve godine studija (brucoši):

a) svjedočanstva svih razreda srednje škole i završnog ispita (ovjerena kopija)
b) dokaz o statusu učenika generacije
c) dokaz da je nosilac jednog ili više priznanja dodijeljenih od kantonalnih,
federalnih ili državnih institucija vlasti,
d) dokaz da je nosilac jednog ili više priznanja za takmičenja na kantonalnom,
federalnom ili državnom nivou, a koje je dodijeljeno od udruženja,
drugih nevladinih organizacija i drugih institucija,

3. Studenti starijih godina studija:

a) uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina
studija sa prosjekom ocjena,
b) dokaz da je nosilac najviše univerzitetske nagrade

4. Dokaz iz socijalnog statusa (svi studenti):

a) kućna lista
b) potvrda Biroa za zapošljavanje u Bihaću o privremenoj nezaposlenosti
za nezaposlene s kućne liste,
c) potvrda o visini mjesečne plaće i drugih primanja iz radnog odnosa za
zaposlena lica s kućne liste
d) potvrda Fonda PIO-MIO o visini penzije ili kopija zadnjeg čeka (penzioneri)
e) potvrda Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i RVI-Odjeljenje BIZ-e u
Bihaću o visini porodične odnosno lične invalidnine po osnovu pripadnosti
porodici poginulog borca šehida, odnosno kategoriji RVI,
f) potvrda Biroa za zapošljavanje u Bihaću o primanjima po osnovu priznatog
statusa nezaposlenog demobilisanog borca
g) potvrda JU «Centar za socijalni rad» Bihać o visini primanja po osnovu
neratne invalidnosti,
h) potvrda JU «Centar za socijalni rad» Bihać o visini primanja po osnovu
invalidnosti iz statusa civilne žrtve rata ili pripadnosti porodici civilne žrtve rata,
i) drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica s kućne liste (prihodi na osnovu
privrede, uslužne i druge djelatnosti, poljoprivredne djelatnosti, dopunskog rada,
imovinskih prava i slično),
j) uvjerenje o pripadnosti porodici poginulog borca-šehida, RVI ili demobilisanog
borca Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i RVI – Odjeljenje BIZ-e u Bihaću,
k) uvjerenje JU «Centar za socijalni rad» Bihać o priznatom statusu civilne žrtve rata ili
pripadnosti porodici civilne žrtve rata (CŽR ili dijete CŽR)
l) drugi dokazi o specifičnostima iz socijalnog statusa (npr: pripadnost porodici u
kojoj dva ili više lica imaju status redovnog studenta, porodica ima lice ili lica s
posebnim potrebama, student je dijete bez jednog ili oba roditelja i sl.).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Emdžad Galijašević

Posted by on 2014-03-27. Filed under Bihać, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login