Konkurs općine Ilijaš za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata

Ilijaš

Ilijaš

Na osnovu člana 23., 56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09) i člana 1. i 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/10), člana 1., 2. i 6. Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/10), Načelnik općine Ilijaš raspisuje:

KONKURS
za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata
u školskoj 2012/2013. godini

Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebavilište na području općine Ilijaš duže od tri godine. Prebavilište kraće od tri godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebavilište na  području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebavilište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju redovni učenici i studenti koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi odnosno fakultetu i to:

učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80
redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena od najmanje 8,0 za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija.
redovni studenti prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci: matematika, fizika, hemija), medicinskog i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka zdravstvena škola i dr.) i tehničkih fakulteta, sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,50.

U školskoj 2011/2012.godini stipendirat će se:

a)

14 učenika I razreda
14 učenika II razreda
8 učenika III razreda
7 učenika IV razreda

b)

21 studenta I godine
16 studenta II godine
11 studenta III godine
9 studenta IV godine
5 studenta V godine
1 studenta VI godine

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 10 mjeseci.

Ako bilo koji kandidat dobije stipendiju od nekog drugog Fonda ili institucije, isti se eliminiše sa bodovne liste, odnosno slijedeći kandidat sa bodovne liste dobiva općinsku stipendiju.

OBAVEZNE ISPRAVE-DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJAJU KANDIDATI

Molba za dodjelu stipendije. (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe maloljetan. Uvjerenje služi kao dokaz prebivališta na području općine Ilijaš. (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
Kućna lista. (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije. (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente;
Potvrda o upisu u narednu školsku godinu . (Izdaje Sekretarijat škole ili Studentska služba fakulteta);
Potvrda da student ne obnavlja godinu-upis i da se nalazi na redovnom studiju. (Izdaje Studenstka služba fakulteta);
Fotokopija dokaza o priznanju „Učenik generacije“. (Za prethodnu školsku godinu za učenike I (prvog) razreda srednje škole, odnosno studenta I (prve) godine studija);
Potvrda o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u školskoj 2011/2012.godini;

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije orginalnih traženih dokumenata. Dokumenti se neće vraćati podnosiocima molbe.

Konkurs ostaje otvoren do 25.01.2013.godine.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se ličnim dostavljanjem u zapečaćenoj koverti na Protokol općine Ilijaš, ul.”126. Ilijaške brigade” br.6, sa naznakom za Konkursnu komisiju za dodjelu stipendija – ne otvaraj!
Komisija za dodjelu stipendija će po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti na oglasnoj ploči Općine Ilijaš najkasnije u roku od 20 dana od dana zaključenja Konkursa.
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.
Za sve dodatne informacije i uputstva vezana za prikupljanje potrebne dokumentacije, kandidati se mogu obratiti općinskoj Službi za društvene djelatnosti, soba 23 u općini Ilijaš ili na telefon 033/580-690.

Načelnik općine Ilijaš
Akif Fazlić,dipl.ecc.

Posted by on 2013-01-17. Filed under Ilijaš, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login