Konkurs općine Ilijaš za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe

 

 Ilijaš

Ilijaš

Na osnovu člana 23. 56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09) i člana 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/09), člana 1., 2., 6. i 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/09, 3/10 i 23/10), Načelnik općine Ilijaš raspisuje:

KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe
u školskoj 2012/2013. godini

Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od 3 godine. Prebivalište kraće od 3 godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.

Pod učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se:

lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po članu porodice nisu veća od 100,00KM;
da nisu članovi domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup nekretnine;
da nisu članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova vlasnik putničkog automobila ili drugog motornog vozila, izuzev lica koja, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:

učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom 3,50 i višom;
redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 7,00 i višim, za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija;
redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 6,50 i višim, za studente prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci matematika, fizika, hemija), medicine i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka zdravstvena škola, i dr.) i tehničkih fakulteta.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove.

U školskoj 2012/2013.godini stipendirat će se:

a)

9 učenika I razreda
7 učenika II razreda
5 učenika III razreda
2 učenika IV razreda

b)

8 studenta I godine
5 studenta II godine
3 studenta III godine
2 student IV godine
2 student V godine

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 9 mjeseci.

Stipendija općine Ilijaš se, u pravilu, ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice i licima koja već primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije.
Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca, braća, sestre, kao i roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

OBAVEZNE ISPRAVE-DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJAJU KANDIDATI

Zahrjev za dodjelu stipendije. (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe maloljetan, (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
Kopije ličnih karata svih punoljetnih članova porodice;
Uvjerenje Službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode u evidenciji Službe. (Izdaje ispostava Službe za zapošljavanje – BIRO Ilijaš);
Kućna lista. (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije. (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente;
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i da ne obnavlja godinu-upis. (Izdaje Sekretarijat škole ili Studentska služba fakulteta);
Fotokopija dokaza o priznanju „Učenik generacije“. (Za prethodnu školsku godinu za učenike i (prvog) razreda srednje škole, odnosno studenta I (prve) godine studija);
Uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava;
Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljedica rata. (Potvrda da se radi o šehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika ili studenta, uvjerenje za učenike i studente bez jednog ili oba roditelja, izdaje općinska Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica);
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova. (Potvrda od firme o visini plate; čekovi od penzije-PIO; čekovi od IMO i LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta);
Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invlid,
Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata. Dokumenti se neće vraćati podnosiocima molbe.

Konkurs ostaje otvoren do 25.01.2013.godine.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se ličnim dostavljanjem u zapečaćenoj koverti na Protokol općine Ilijaš, ul.”126. Ilijaške brigade” br.6, sa naznakom za Konkursnu komisiju za dodjelu stipendija – ne otvaraj!
Komisija za dodjelu stipendija će po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti na oglasnoj ploči Općine Ilijaš najkasnije u roku od 20 dana od dana zaključenja Konkursa.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI  U RAZMATRANJE.

Načelnik općine Ilijaš,
Akif Fazlić,dipl.ecc.

Posted by on 2013-01-10. Filed under Ilijaš, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login