Konkurs općine Sapna za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima

Sapna

Sapna

 Na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik  općine Sapna“ broj 6/07, 8/09 i 3/12 ) i člana IV  Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2012/2013. godini Općinskog vijeća broj 01-02-136-3/13 od 12.02.2013. godine, općinski načelnik raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu  stipendija  redovnim studentima sa područja općine Sapna i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2012/2013. godini

Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju:

redovni studenti  dodiplomskog studija pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalište na području općine  Sapna u kontinuitetu od najmanje godinu dana, da ne koriste stipendiju ili   kredit iz drugih izvora i da su u tekućoj akademskoj godini  prvi put upisali određenu akademsku godinu i
učenici generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna, uz uslov da su u tekućoj akademskoj/školskoj godini upisali akademsku/školsku godinu, da im je u prethodnoj školskoj godini dodjeljeno priznanje „učenik generacije“ i da  ne koriste  stipendiju ili kredit iz drugih izvora.

Stipendija općine Sapna ne može se dodijeliti za dva ili više kandidata iz iste porodice, izuzev učenika-studenta koji nosi priznanje učenik generacije.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema kandidat koji:

studira na fakultetu u inozemstvu,
ima status studenta – apsolventa,
u tekućoj studijskoj  godini, na istom ili drugom fakultetu, ponovno upisao istu godinu studija,
već prima stipendiju ili kredit po drugom osnovu,  i
živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po  članu domaćinstva veća od 40,1% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

U akademskoj/školskoj 2012/2013. godini će se stipendirati:

3  redovna studenta I godine studija,
5  redovnih studenata II godine studija,
3  redovna studenata III godine studija,
3  redovna studenata IV i viših godina studija,
učenik generacije Osnovne škole Sapna i
učenik generacije Mješovite srednje škole Sapna.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM (jednastotinakonvertibilnihmaraka). Stipendija će se isplaćivati za 10 mjeseci u akademskoj/školskoj  2012/2013. godini.

Uz prijavu na konkurs  kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

kopiju cipsove lične karte,
uvjerenje o prebivalištu,
potvrdu o redovnom  studiranju/školovanju,
dokaz o položenim ispitima  iz prethodnih godina studija, a studenti I godine studija svjedočanstvo od I, II, III i IV razreda srednje škole,
dokaz  da je kandidat proglašen  učenikom generacije u školskoj  2011/2012. godini  (samo za učenike generacije u OŠ Sapna i  MSŠ Sapna),
kućnu listu,
dokaz o pripadnosti PŠ-PB, nestalog branitelja i RVI (kopija prvostepenog ili revizionog rješenja o ostvarivanju prava),
dokaz o pripadnosti porodici DB (uvjerenje o plaćama pripadnika OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane),
dokaz o pripadnosti  porodici pripadnika radne obaveze,
dokaz o pripadnosti porodici pripadnika CZ,
dokaz o pripadnosti porodici civilnih žrtava rata,
dokaz o pripadnosti porodici civilnih invalida,
dokaz o korištenju stalne novčane pomoći,
dokaz o redovnom studiranju za člana porodičnog domaćinstva iz kućne liste, koji ima status redovnog studenta,
dokaz o redovnim mjesečnim primanjima za punoljetne članove iz kućne liste,
dokaz sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vodi na evidenciji biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave porezne uprave ili ovjerena kopija zdravstvene legitimacije iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvo sa osiguranikom,
izjava da ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerena od strane nadležnog općinskog organa uprave.

Ukoliko prijavljeni kandidati pri  bodovanju imaju isti broj bodova, prednost  se daje kandidatu koji ima više bodova po osnovu rezultata  u učenju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokazima treba dostaviti  neposredno na protokol Općine Sapna (Centar za pružanje usluga građanima) svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Sapna, ul. 206. Viteške  brigade b.b. 75411 Sapna, sa naznakom  „Konkurs za dodjelu stipendija”.

Dokazna sredstva moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije i uputstva vezana za prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati  mogu dobiti na Info pultu u Centru za pružanje usluga građanima ili na telefon broj 035/599-565.

Općinski načelnik
Ismet Omerović, dip. ing. maš.

Posted by on 2013-04-02. Filed under Sapna, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login