Konkurs općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja

Travnik

Travnik

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine općine Travnik“, broj 11/05) i člana 1., stav 2., Odluke o dodjeli stipendija, broj:01-1-01-3-3-451/12 od 13.12.2012.godine, te Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, broj: 01-1929/12 od 21.12.2012.godine, načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

KONKURS
Za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Travnik u akademskoj 2012./2013.godini.

II

Pravo na dodjelu stipendije ima državljanin BiH, koji ima status redovnog studenta pod slijedećim uslovima:

da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik ,
da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija na istom fakultetu,
da  ne prima kredit, stipendiju od drugog davaoca,
da pohađa fakultet deficitarnog zanimanja (medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer).

III

U akademskoj 2012./2013.g. dodijeliti će se ukupno 20 stipendija.

Za prvu godinu dodjelit će se 2 stipendije, za drugu godinu 4 stipendije, za treču godinu 5 stipendija, za četvrtu godinu 5 stipendija, za petu godinu 2 stipendije i za šestu godinu 2 stipendije.

IV

Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz člana II, utvrdit će Komisija za odabir stipendista formirana od strane načelnika Općine, a na osnovu slijedećih kriterija:

uspjeh u studiju – 50 bodova

a) studenti  I (prve) godine

Za studente prve godine (maksimalan broj bodova po ovom osnovu je 40 bodova – za studenta koji je postigao odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole), bodovi će se dodjeljivati na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi ( I,II,III i IV razred), po uspjehu za svaki razred, kako slijedi:

dovoljan uspjeh                                      4 boda
dobar uspjeh                                          6 bodova
vrlo dobar uspjeh                                    8 bodova
odličan uspjeh                                     10 bodova.

Učeniku generacije dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

b) za studente druge i viših godina studija bodovat će se prosječna ocjena samo prethodne godine studija.

Za fakultete čije su ocjene od 6 -10, bodovanje će se vršiti na slijedeći način:

prosjek ocjena 6,00 – 6,49                        5 bodova
prosjek ocjena 6,50 – 6,99                      10 bodova
prosjek ocjena 7,00 – 7,49                      15 bodova
prosjek ocjena 7,50 – 7,99                      20 bodova
prosjek ocjena 8,00 — 8,49                      25 bodova
prosjek ocjena 8,50 – 8,99                      30 bodova
prosjek ocjena 9,00 – 9,49                      35 bodova
prosjek ocjena 9,50 – 10,00                    40 bodova

a za fakultete čije su ocjene od 1-5 bodovanje će se vršiti kako slijedi:

prosjek ocjena 2,00 – 2,29                       5 bodova
prosjek ocjena 2,30 – 2,59                     10 bodova
prosjek ocjena 2,60 – 2,99                     15 bodova
prosjek ocjena 3,00 – 3,39                     20 bodova
prosjek ocjena 3,40 – 3,79                     25 bodova
prosjek ocjena 3,80 – 4,19                     30 bodova
prosjek ocjena 4,20 – 4,59                     35 bodova
prosjek ocjena 4,60 – 5,00                     40 bodova

Studentu koji studira izvan Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

Studentu druge i viših godina studija sa prosjekom 10,00 (čije su ocjene 6-10), odnosno prosjekom 5,00 (čije su ocjene 1-5) dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

materijalni i socijalni položaj  – 20 bodova.

Materijalno socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:
a) prihod od              0,00 – 99,99 KM po članu domaćinstva      20 bodova
b) prihod od         100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva    16 bodova
c) prihod od         150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva    12 bodova
d) prihod od         200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva      8 bodova
e) prihod od         250,00 – 299,99 KM po članu domačinstva      4 boda
f) prihod veći od  300,00 KM po članu domaćinstva                       0 bodova

V

Studentu iz porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studentu bez oba roditelja i studentu iz porodice RVI 100% invalidnosti, dodijelit će se dodatnih 15 bodova.

Studentu iz porodice RVI pri čemu se uzima u obzir invalidnost preko 60%, studentu koji je civilna žrtva rata ili studentu iz porodice civilne žrtve rata, dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

U slućaju istog broja bodova studenata na istoj godini studija, prednost za dodjelu stipendije imat će:

student sa većim prosjekom ocjena
ukoliko je isti prosjek ocjena prednost će se dati studentu čiji je prihod po članu domaćinstva niži.

VI

Uz prijavu za stipendiju studenti su dužni priložiti slijedeće;

ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu
uvjerenje da je student prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (original ili ovjerenu kopiju)
ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju ili kredit drugog davaoca (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara)
potvrdu o položenim ispitima sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija (original ili ovjerenu kopiju) ili ovjerenu kopiju indeksa sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija
za studente prve godine ovjerenu kopiju sva četiri svjedočanstva
za učenika generacije diplomu ili potvrdu (original ili ovjerenu kopiju)
kućnu listu izdatu od mjesne zajednice (original)
za članove domaćinstva, učenike/studente starije od 15 godina potvrdu o redovnom školovanju (original ili ovjerenu fotokopiju)
za studente porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studentu bez oba roditelja i studentu iz porodice RVI, studente civilne žrtve rata ili studente iz porodice civilne žrtve rata, dostaviti dokaz o istom.

Za sve punoljetne članove domaćinstva obavezno dostaviti slijedeće:

za zaposlene, potvrdu o prihodima (potvrdu o visini posljednje isplaćene plaće, za penzionere posljednji ček od penzije, original),
za nezaposlene, potvrdu o nezaposlenosti (potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kakvom osnovu.

VII

Pravo na stipendiju iz jedne porodice može ostvariti samo jedan student.

Ako se za određenu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata deficitarnih zanimanja, stipendije će se dodjeliti studentima deficitarnog zanimanja sa prehodne godine studija sa največim brojem bodova na rang listi deficitarnih zanimanja za tu godinu studija, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju na svojoj godini studija.

VIII

Visina stipendije po studentu iznosi 100.- KM, mjesečno, isplaćuje se u tekućem mjesecu za prethodni mjesec počevši od decembra 2012.g., a zaključno sa oktobrom 2013.godine.

IX

Ukoliko student ostvari pravo na stipendiju po ovom konkursu ne može ostvariti pravo na stipendiju po drugim konkursima koje je raspisala Općina Travnik.

X

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiji (stipendiranju), kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.

XI

Konkurs ostaje otvoren od 24.12.2012.godine do 15.01.2013.g. do 15,30 h.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;
“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“, „Ne otvaraj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

N A Č E L N I K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.

Posted by on 2012-12-26. Filed under Travnik, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login