Konkurs općine Velika Kladuša za dodjelu stipendija

 

Na osnovu člana 49. Statuta Općine Velika Kladuša («Službeni glasnik Općine Velika Kladuša», broj: 12/11), člana 9. stav 1. Pravilnika o dodjeli stipendija («Službeni glasnik Općine Velika Kladuša», broj: 03/13), Općinski Načelnik općine Velika Kladuša dana 10.04.2013. godine, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj
2012/2013. godini

I – PRAVO  UČEŠĆA

Na Javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2012/2013. godini može se prijaviti kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija («Službeni glasnik Općine Velika Kladuša», broj: 03/13).

Svi kandidtai učestvuju u postupku javnog konkursa, bez obzira da li su bili stipendisti općine Velika  Kladuša ili prvi put apliciraju za stipendiju.

Da bi kandidat za dodjelu stipendije općine Velika Kladuša učestvovao na konkursu za dodjelu stipendije pored općih uslova mora ispunjavati jedna od posebnih uslova:

a) Opći uvjeti

Svaki kandidat za stipendiju mora ispuniti slijedeće opće uvjete:

da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da ima status redovnog studenta na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
da ima prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida;
da PRVI put upisuje godinu studija za koje se dodjeljuje stipendija;
da nije korisnik druge stipendije;
da nema status apsolventa;
da nije u radnom odnosu.

b) Posebni uvjeti

Svaki kandidat pored općih mora ispuniti najmanje jedan od posebnih uvjeta:

da je student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i da je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi;
da je student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa;
da je u akademskoj 2011/12. godini imao prosječnu ocjenu veću od 9,5;
da je ostvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u 2012. godini;
da je student bez oba roditelja;
da je student sa posebnim potrebama;
da je student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%;
da je student bez roditeljskog staranja;
da studira ili je upisao I godinu na fakultetu za deficitarna zanimanja iz člana 3. Odluke  i
da je socijalni slučaj po osnovu kriterija iz Pravilnika za dodjelu stipendija.

II – PRAVO  NA STIPENDIJU

Općina Velika Kladuša će odobriti i isplatiti 90 stipendija za akademsku 2012/13. godinu. studentima prvog i drugog ciklusa po bolonjskom sistemu i studentima prve do šeste godine po starom sistemu školovanja.

Pravo na  stipendija imaju:

svi izuzetno uspješni studenti (studenti prve godine koji su proglašeni učenicima generacije u srednjoj školi, studenti II ciklusa koji su proglašeni studentima generacije u I ciklusu, studenti koji su u akademskoj 2011/12. godini ostvarili prosjek ocjena veći od 9,5 i studenti koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenja u znanju i sportu);
svi najteži socijalni slučajevi (studentima bez oba roditelja, studentima sa posebnim potrebama, studentima sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% i studentima bez roditeljskog staranja);
tri studenta za svako deficitarno zanimanje (studij medicine, farmacije, edukacije i rehabilitacije, elektrotehnike – smjer računarstvo i informatika, geodezije, biohemije ili mikrobiologije i arhitekture);
određeni broj stipendija za ostale socijalne slučajeve (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata socijalnog statusa: uspjeh u prethodnoj godini školovanja, broja članova domaćinstva, invalidnosti roditelja studenata i studenata bez jednog roditelja, broja studenata iz domaćinstva, broja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, broja zaposlenih članova domaćinstva (broja penzionera) i mjesečnog prihoda domaćinstva).

III – VISINA I BROJ STIPENDIJA

Mjesečni iznos stipendije za kandidate koji ispune uslove iz Javnog kokursa za 2012/2013. godinu je jednak za sve studente i iznosi 200,00 KM. Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci za period od 01. oktobra 2012. godine do 31. jula 2013. godine.

IV – ISPLATA STIPENDIJE

Isplata stipendije će se vršiti prema dinamici koja će biti utvrđena ugovorom o stipendiranju.

V – POPIS DOKUMENATA ( Pogledati detaljnije kompletan konkurs u prilogu )

VI – ROK ZA PRIJAVU

Krajnji rok za podnošenje Prijave na Konkurs za dodjelu stipendije za  akademsku 2012/2013. godinu je 30. april 2013. godine.

VII – NAČIN PRIJAVE

Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2012/2013. godini sa dokumentima iz tačke V Javnog konkursa, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba opće uprave i društvenih djelatnosti, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“ Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.

Obrasci: 1. Prijava na konkurs, 2. Izjava da korisnik stipendije  nema drugu stipendiju i da nije uradnom odnosu i 3. Izjava o visini prihoda se mogu preuzeti u šalter – sali  Općine ili i na internet adresi www.velikakladusa.gov.ba). Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon: 037-770-030 lokal 225 ili e-mailom stipendije@velikakladusa.gov.ba.

VIII – OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Rezultati Javnog konkursa za dodjelu stipendije bit će objavljeni najkasnije do 15. maja 2013. godine na Oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša, na internet stranicama Općine Velika Kladuša i Radija Velika Kladuša.

IX – DONOŠENJE RJEŠENJA

Općinski načelnik će donijeti rješenja svim kandidatima koji su učestovali na Javnom konkursu, a na osnovu rang-liste Komisije za utvrđivanje rang – liste kandidata za stipendiju Općine Velika Kladuša u akademskoj 2012/13. godini.

Protiv Rješenja Općinskog načelnika, kandidat ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba se podnosi Komisiji za žalbe Općinskog vijeća.

X – ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Kandidatima kojima bude odobrena stipendija, bit će ponuđen Ugovor o stipendiranju za akademsku 2012/2013. godinu. Prije zaključivanja ugovora kandidat mora imati otvoren tekući račun u banci.

XI – OBJAVLJIVANJE JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnim novinama Reprezent, Radio Velikoj Kladuši, oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša i na službenoj internet stranici Općine Velika Kladuša.

OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Behrić, mag. oec

Posted by on 2013-05-03. Filed under Velika Kladuša, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login