Konkurs opštine Novi Grad za dodjelu studentskih stipendija

 Novi grad (Bosanski Novi)

Novi grad (Bosanski Novi)

Na osnovu člana 5. stav. 2. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („ Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 06/12 ), člana 51. i 60. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 11/05i 2/08, 7/11 i 9/11), Načelnik opštine Novi Grad  raspisuje

KONKURS
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2012/2013. godini

I  USLOVI KONKURSA

Opština Novi Grad raspisuje konkurs za dodjelu 75 studentskih stipendija u akademskoj 2012/2013. godini,  koje će se finansirati iz budžeta Oštine Novi Grad.

Studentske stipendije biće dodjeljene studentima visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove koji su utvrđeni kao deficitarni.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju isključivo redovni studenti koji se školuju na teret budžeta Republike Srpske ili drugih zemalja u kojima student studira.

II  DEFICITARNI KADROVI

Opština Novi Grad stipendiraće studente visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove koji su Odlukom o stipendiranju studenata u akademskoj 2012/2013. godini utvrđeni kao deficitarni, i to:

Prof. matematike……………………………………………………………… 3 stipendije
Prof. fizike………………………………………………………………………. 3 stipendije
Prof. srpskog jezika …………………………………………………………….. 2 stipendije
Prof. njemačkog jezika………………………………………………………. 2 stipendije
Prof. engleskog jezika……………………………………………………….. 2 stipednije
Prof. muzičkog obrazovanja………………………………………………. .2 stipendije
Prof. biologije…………………………………………………………………. .2 stipendije
Prof. hemije …………………………………………………………………………..3 stipendije
Prof. tehničkog vaspitanja …………………………………………………….3 stipendije
Dipl. politolog…………………………………………………………………. ..2 stipendije
Dipl. defektolog………………………………………………………………. .3 stipendije
Dipl. inženjer građevinarstva…………………………………………….. ..2 stipendije
Dipl. inženjer arhitekture………………………………………………….. .5 stipendija
Dipl.inženjer saobraćaja (drumski 3 i željeznički2)……………5 stipendija
Dipl.inženjer elektrotehnike……………………………………………… ..4 stipendije
Dipl. inženjer mašinstva………………………………………………….. …4 stipendije
Dipl. inžinjer rudarstva ……………………………………………………….3 stipendije
Dipl. inžinjer tekstila …………………………………………………………3 stipendije
Dipl. inženjer poljoprivrede…………………………………………….. …6 stipendija
Dipl. etnolog ………………………………………………………………………… 1 stipendija
Dr. medicine…………………………………………………………………. …. 6 stipendija
Dr. stomatologije……………………………………………………………. ….3 stipendije
Dr. veterine…………………………………………………………………… …3 stipendije
Dipl. farmaceut…………………………………………………………….. …  3 stipendije

III  KONKURSNI USLOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Opšti uslovi:

da su državljani Republike Srpske odnosno BiH,
da imaju prebivalište na području Opštine Novi Grad,
da su redovni studenti druge i viših godina studija za koje troškove studiranja snosi Republika Srpska ili druga zemlja u kojoj studiraju,
da ne primaju stipendiju po drugom osnovu.

Kao dokaz ispunjavanja gornjih uslova studenti prilažu odgovarajuće javne isprave: Uvjerenje o državljanstvu, Izvod iz MK rođenih, dokaz o prebivalištu, uvjerenje o redovno upisanoj godini studija na teret budžeta, izjava da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,

Pored toga studenti prilažu i: izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), uvjerenje o položenim ispitima i prosjeku ocjena, dokaz o primanjima u domaćinstvu, potvrdu Biroa za zapošljavanje, dokaz o stanju socijalne potrebe, kopiju kartice tekućeg računa.

Studenti djeca poginulih boraca i RVI od I – IV kategorije, pored gore navedenog, prilažu dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I – IVkategorije.

IV DODJELA STIPENDIJE

Dodjele stipendija vršiće se na osnovu slijedećih kriterijuma:

a) Prosječna ocjena u toku studiranja:

prosjek do 6,50………………………………………………………………………… 5 bodova
prosjek od 6,51 do 7,50……………………………………………………………. 10 bodova
prosjek od 7,51 do 8,50……………………………………………………………. 15 bodova
prosjek od 8,51 do 9,00……………………………………………………………. 20 bodova
prosjek preko 9,01 …………………………………………………………………. 25 bodova

b) Upisana godina studija:

druga godina studija………………………………………………………………… 10 bodova
predzavršna godina studija (3, 4 i 5)…………………………………………… 15 bodova
završna godina studija (4, 5 i 6) i apsolventi………………………………… 20 bodova

v) Prihodi domaćinstva roditelja ili staratelja- socijalni status:

prihodi domaćinstva ispod 300,00 KM…………………………………….. 20 bodova
prihodi domaćinstva od 300,00 – 500,00 KM……………………………. 15 bodova
prihodi domaćinstva od 500,00 – 700,00 KM……………………………. 10 bodova
jedan roditelj/staratelj nezaposlen………………………………………………. 4 boda
oba roditelja /staratelja nezaposlena…………………………………………… 8 bodova

g) Stanje socijalne potrebe:

ukoliko se student nalazi u stanju socijalne potrebe……………………… 10 bodova
(Dokaz uvjerenje Centra za socijalni rad)

d) Status člana porodice PPB i RVI od I – IV kategorije:

djeca poginulih boraca……………………………………………….
djeca RVI I i II kategorije……………………………………….
djeca RVI III i IV kategorije…………………………………………

10 bodova ..7 bodova ..5 bodova

đ) Djeca iz višečlanih porodica:

dijete iz porodice sa 4 i više djece ……………….                                   7 bodova

Na osnovu navedenih kriterijuma, Komisija za dodjelu stipendija odlučuje o prispjelim zahtjevima i uz zapisnik o radu Komisije, dostavlja prijedlog rang liste Načelniku Opštine, u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine i ista se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine.

Nezadovoljni učesnici konkursa imaju pravo prigovora na objavljenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

VI  SPLATA I VISINA STIPENDIJE

Stipendija za tekuću akademsku godinu isplaćuje se u 9jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije iznosi 100,00 KM.

Studenti obrazovnih profila:  profesor matematike, profesor fizike, dipl. inženjer građevine, imaju mogućnost da ostvare  pojedinačnu ratu stipendije u iznosu od 200,00 KM ( što je potrebno navesti u zahtjevu ), s tim da su uobavezi da se nakon završetka studija stave na raspolaganjeza radu svojoj struci u trajanju od 3 ( tri ) godinena području opštine Novi Grad davaocu stipendije, u protivnom isti se obavezuju da primljenu stipendiju vrate u punom iznosu.

Korisniku stipendije se obustavlja isplata u slučaju da:

izgubi status studenta,
ako samovoljno napusti studije, odnosno promjeni smjer određen ugovorom o stipendiranju,
ako istovremeno prima stipendiju po drugom osnovu.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

VI  ROK  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 19.03.2013. do 02.04.2013. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Administrativne službe Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom “Za Konkurs za stipendije”. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Broj stipendija koje će se dodijeliti po kadrovima može biti korigovan ukoliko broj zahtjeva za stipendije po pojedinim kadrovima bude manji, odnosno veći od predviđenog.

Ovaj Konkurs biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad

www.opstina-novigrad.com

Posted by on 2013-03-28. Filed under Novi grad (Bosanski Novi), Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login