Konkurs Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija

Brčko

Brčko

Na osnovu Odluke Vlade Brčko Distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2012. do 31.12. 2012. godine, broj: 02-000292/12 od 29. 5. 2012. godine, Odjeljenje za obrazovanje r a s p i s u j e

 

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima za period

od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. godine

I.

(1) Raspisuje se konkurs za dodjelu 250 stipendija redovnim studentima sa područja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2012. do 31.12. 2012. godine i to:
a) sto devedeset tri (193) stipendije bit će dodijeljene studentima
druge i starijih godina studija;
b) četiri (4) stipendije studentima prve godine studija koji su
školske 2011/2012. godine upisali prvu godinu studija, a da su bili
proglašeni učenikom generacije u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH;
c) pedest tri (53) stipendije bit će dodijeljene studentima deficitarnih struka i to:

 1. dipl. ing. biohemije i fiziologije – jedna stipendija
 2. dipl. ing. prehrambene tehnologije – jedna stipendija
 3. dipl. ing. građevinarstva – dvije stipendije
 4. dipl. ing. poljoprivrede – zaštita bilja – jedna stipendija
 5. dipl. ing. poljoprivrede – voćarstvo – jedna stipendija
 6. dipl. ing. elektrotehnike – tri stipendije
 7. dipl. ing. mašinstva – tri stipendije
 8. dipl. ing. saobraćaja – četiri stipendije
 9. dipl. ing. informacionih tehnologija – četiri stipendije
 10. diplomirani agroekolog – jedna stipendija
 11. doktori medicine – deset stipendija
 12. doktori stomatologije – dvije stipendije
 13. magistri farmacije – dvije stipendije
 14. dipl. medicinske sestre – dvije stipendije
 15. profesor hrvatskog jezika i književnosti – tri stipendije
 16. profesor matematike/dipl. matematičar – dvije stipendije
 17. profesor fizike/dipl. fizičar – dvije stipendije
 18. profesor srpskog jezika i književnosti – tri stipendije
 19. producent – akademija dramskih umjetnosti – jedna stipendija
 20. dipl. ing. arhitekture – dvije stipendije
 21. dipl. kriminalist – jedna stipendija
 22. prof. muzičke umjetnosti – odsjek harmonika – jedna stipendija
 23. reditelj – film i videoprodukcija – jedna stipendija

II.

(1) Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije se dodjeljuju u deset jednakih rata,
počevši od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. godine.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu julu i augustu.

III.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba ispunjavati su sljedeći:
a) da je državljanin BiH;
b) da student i njegovi roditelji ili skrbnici imaju prebivalište u Distriktu
najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da ne prima stipendiju ili kredit od neke druge institucije;
e) da u trenutku podnošenja zahtjeva ne ponavlja godinu studija;
f) da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina.

IV.

(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba priložiti i sljedeće dokumente:
a) kopije ličnih karata, vlastitu i roditelja ili staratelja;
b) potvrdu o upisu godine studija kao redovan student (prvi put);
c) potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta studenta
ne starije od šest mjeseci;
d) potvrda fakulteta o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom;
e) kućnu listu sa dokazima o mjestu prebivališta i o statusu svakog
navedenog člana u njoj;
f) potvrdu poslodavca o prosjeku plate zaposlenih članova domaćinstva u
posljednja tri mjeseca, kao i potvrdu o prosjeku primanja za svakog
člana domaćinstva, po bilo kojem osnovu, izdatu od nadležnog organa ili
institucije gdje se primanja ostvaruju;
g) potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
h) potvrdu nadležnog udruženja nestalih i poginulih boraca ili potvrdu da
se radi o djeci civilnih žrtava rata i ratnih vojnih invalida;
i) potvrdu nadležnog organa o invalidnosti roditelja ili staratelja;
j) izvod iz matične knjige umrlih za roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za studenta;
k) izjava da ne prima stipendiju ili kredit od neke druge institucije;

(2) Studenti I. godine studija koji su bili proglašeni učenicima generacije, pored dokumenata iz stava (1) pod a), b), c), e) i k) ovog člana, dostavljaju i dokaz o proglašenju učenikom generacije u nekoj od srednjih škola Distrikta za prethodnu školsku godinu.

V.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Uz prijavu na konkurs dostaviti i sve potrebne dokumente.

Obrazac prijave na konkurs može se podići na info-pultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženom dokumentima slati na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za obrazovanje, Bulevar mira 1 ili donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6.

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje, Pododjeljenje za zajedničke poslove ili na broj telefona 049/216-110.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Esed Kadrić, dipl. politolog

Posted by on 2012-06-08. Filed under Brčko, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login