Opasan utjecaj aerozagađenja

 Sarajevo, smogOvisno o trajanju izlaganja, štetni uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi može se grupirati u dvije glavne skupine i to u akutne efekte, koji se naglo razvijaju kada koncentracije atmosferskih onečišćenja i znatno porastu usljed nepovoljnih meteoroloških uvjeta ili usljed industrijskih incidenata te hronične efekte koji se razvijaju kao posljedica svakodnevnog izlaganja kombinaciji niskih koncentracija atmosferskih onečišćenja.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH ističu da djelovanje aerozagađenja na stanovništvo može biti direktno i indirektno.

Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi, dok se njegovo indirektno djelovanje ispoljava putem štetnog uticaja na domaće životinje, vegetaciju, materijalna i kulturna dobra.

Ono predstavlja koncentraciju štetnih materija preko tolerantne granice (maksimalno dozvoljene koncentracije – MDK), međutim, ova će koncentracija ovisiti ne samo o intenzitetu izvora zagađivanja, nego i od lokalnih uvjeta u pogledu zračnih strujanja, padavina, konfiguracije terena itd.

“Akutni efekti se brzo manifestuju, a hronični postaju vidljivi tek nakon dužeg perioda kontinuiranog izlaganja djejstvu zagađivača, pa su time i teže uočljivi. Kod ljudi aerozagađenje najčešće izaziva nadražaj i upalu dišnih puteva – akutni bronhitis koji prati otežano disanje i kašalj, što je naročito opasno za djecu i hronične bolesnike (srčani i plućni bolesnici, bolesnici s visokim krvnim pritiskom, oni koji su preboljeli srčani infarkt, moždani udar i sl.)”, ističe specijalista za higijenu i zdravstvenu ekologiju dr.
Aida Vilić- Švraka iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Prema njenim riječima dugotrajno zagađenje zraka može dovesti do razvoja hroničnog bronhitisa, astme, emfizema pa i raka pluća.

“Smog ili toksična magla ima najštetniji uticaj na zdravlje ljudi. Predstavlja mješavinu dima i sumaglice. To su kompleksi gasova zagađivača i aerosola koji izazivaju jaku iritaciju sluzokoža. Onečišćivači zraka često izazivaju slične efekte. Sumpordioksid i formaldehid uzrokuju iritaciju očiju, nosa i grla i povećavaju otpornost prolazu vazduha u gornjem dijelu dišnog sistema. Azotni oksid i ugljenmonoksid umanjuju sposobnost hemoglobina da prenosi kiseonik, čime se dodatno pogoršava zdravstveno stanje srčanih i ostalih hroničnih bolesnika”, navodi dr. Vilić- Švraka.

Također naglašava da je u vrijeme epizoda povećane zagađenosti zraka potrebno ograničiti kretanje djece, hroničnih bolesnika, pa i zdravih ljudi na otvorenom prostoru.

Preporučuje da, ukoliko je nemoguće izbjeći kretanje na otvorenom, poželjno je šalom pokriti usta i nos da bi se bar djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi čija je koncentracija visoka u vrijeme povećane zagađenosti zraka.

“Potrebno je konzumirati što više svježeg voća i povrća, kao i toplih napitaka (čaj, kakao i sl.). Djeci i hroničnim bolesnicima se preporučuje odlazak na planinu ili more u vrijeme epizoda povećane zagađenosti zraka. U slučaju da osjete pogoršanje zdravlja, hronični bolesnici moraju biti pod stalnom kontrolom ljekara”, ističe dr. Vilić- Švraka.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša Federacije BiH (Sl.novine Federacije BiH”, broj: 33/03), Federalno ministarstvo okoliša i turizma izradilo je Nacrt dokumenta ”Strategija zaštite okoliša FBiH 2008-2018”. Sastavni dio Federalne strategije zaštite okoliša je Strategija zaštite zraka, za koju su data načela i smjernice, kratka situaciona analiza, te ciljevi i mjere s Akcionim planom.

U FBiH je na osnovu Zakona o zaštiti zraka donesen i novi Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka kojim su utvrđene granične vrijednosti zagađujućih materija u zraku, definirane gornja i donja granica ocjenjivanja kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i ciljne vrijednosti za određene zagađujuće materije. Ovaj pravilnik je usklađen s Direktivom 2008/50 koja slijedi smjernice i programe Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Posted by on 2013-12-15. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login