Više od 7.100 prenesenih brojeva telefona u BiH

Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Regulatorna agencija za komunikacije BiH održala je 66. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, utvrđeno da je broj prenesenih telefonskih brojeva u našoj zemlji premašio cifru od 7.100.

Zaključno sa 4. junom 2013. godine broj prenesenih telefonskih brojeva u fiksnoj telefonskoj mreži iznosio je 5.115, a u mobilnoj mreži 2.006 brojeva.

Upoređujući izneseni podatak o ukupnom broju prenesenih telefonskih brojeva u fiksnoj telefonskoj mreži sa podatkom od 5. decembra 2012. godine, kada ih je bilo 1.493, vidljivo je da je ovaj broj, u kratkom vremenu primjene, više nego trostruko uvećan.

RAK je usvojio Pravilo o naknadama za dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva, pojedinačnih negeografskih brojeva, kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju.

Sve manje građana plaća RTV taksu

Na sjednici je razmotrena i Analiza podataka o komercijalnim aktivnostima javnih RTV servisa, javnih i komercijalnih stanica. Vijeće je konstatovalo da nepostojanje Korporacije javnih emitera i dalje prouzrokuje brojne teškoće u ostvarivanju zakonske funkcije javnog RTV sistema, i da je uočljiv dalji pad naplate prihoda po osnovu RTV takse, što je zabrinjavajući trend. Prema zvaničnim podacima koji su dostavljeni Agenciji, stepen naplate takse za 2012. godinu manji je za 5,53% u odnosu na 2011. godinu.

Vijeće smatra da u narednom periodu treba maskimalno iskoristiti mogućnosti koje pružaju sadašnja zakonska riješenja, posebno u pogledu jačanja inkasantske službe u okvirima javnih RTV servisa, jer sadašnja naplata takse uz račun fiksne telefonije nije održiva i efikasna, imajući u vidu dinamiku tehnoloških promjena u sektoru telekomunikacija. Takođe, Vijeće smatra da se ni mogući model naplate RTV takse uz račune za električnu energiju, koji se predlaže, ne može smatrati dobrim modelom. Unutar javnog RTV sistema trebaju biti zakonski iskorišteni svi unutrašnji kadrovski i tehnički potencijali za jačanje mehanizma naplate.

Bez pomaka u procesu uvođenja digitalne televizije

Vijeće Agencije je podržalo inicijativu za ujednačavanje trajanja vremena za komercijalno oglašavanje javnih RTV servisa sa vremenom komercijalnog oglašavanja javnih RTV stanica, i pokrenulo proceduru izmjene važeće regulative, koja podrazumijeva i javne rasprave u narednom periodu.

Vijeće RAK-a prihvatilo je i informaciju o razvoju procesa uvođenja digitalne televizije u BiH. Evidentno je da i u periodu između dva izvještaja nije došlo do pozitivnih pomaka u realizaciji procesa uvođenja digitalne televizije u BiH. Vijeće Agencije smatra pozitivnim činjenicu da će Politikom sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godina, čija izrada je u završnoj fazi, nadležne institucije odrediti kada i pod kojim uslovima dodijeliti frekvencije iz digitalne dividende, jer bi se putem naknada iz digitalne dividende izvršio povrat dijela investicija utrošenih u procesu digitalizacije.

Posted by on 2013-06-23. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login