Javni natječaj/konkurs općine Grude za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

 

Grude

Grude

Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke   o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu,  r a s p i s u j e m:

J A V N I     N A T J E Č A J / K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
u akademskoj 2012./2013. godini

1. U akademskoj 2012./2013. godini dodijelit će se sedam stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:

3 stipendije – za magistar/magistrica matematike i fizike,
2 stipendije – za magistar/magistrica biologije i kemije,
2 stipendije – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

da je državljanin BiH,
da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,
da je student 3., 4. ili 5. godine,
da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
da nije stariji od 26 godina,
da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,
Pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja/konkursa, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

Uspjeh u obrazovanju:

prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

Pristupnik Natječaju/konkursu zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:

Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,
Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica),  radnim danom od  8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude  www.grude.info

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu (soba br.1. Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

Natječaj/konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grude www.grude.info

Svaki pristupnik Natječaju/konkursu može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine, odnosno na internet stranici općine Grude www.grude.info , i to putem pošte na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića br. 4, Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, 88340 Grude.

Načelnik
Ljubo Grizelj

Posted by on 2013-04-24. Filed under Grude, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login