Stari grad Bužim

Stari grad Bužim

Stari grad Bužim

Stari grad Bužim leži na nadmorskoj visini 325 metara. Bio je utvrđenje i jedan od najvećih gradova u Krajini, a čuvali su ga dizdari i stražari. Branjen je puškama i topovima.

Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju ističu se donzon kule, puškarnice, odaje tamnice, bastioni i tabije (bedemi, utvrde) sa ostacima zidova stare džamije.

Grad je renesansna građevina koja je bila vojna utvrda i plemićki dvorac.

Ruševine grada Bužima sastoje se iz unutrašnje i vanjske utvrde.  Unutrašnja, starija, utvrda predstavljala je manji zamak, relativno pravilne četverokutne osnove, sa visokim kružnim kulama na kutovima. Krajem XV stoljeća zamak je opasan novom utvrdom, osnove u vidu trapeza, na čijim se kutovima nalaze poligonalne kule.

Bedemi unutrašnje utvrde zatvaraju površinu od oko 750 m2. Na sredini sjevernog zida, nalazila se pravokutna ulazna kula.

Stari grad Bužim

Stari grad Bužim

Stari grad pruža raznovrsne mogućnosti prezentacija, počevši od najjednostavnijeg načina organizovanog turističkog obilaska grada uz predavanje o njegovoj historiji, značaju, arhitektonskim karakteristikama,pa do idejnog rješenja potpune obnove Starog grada Bužima, koji uz džamiju, predstavlja jednu od osnovnih vrijednosti svoga vremena.

Ispod grada nalazi se drvena džamija sa drvenim minaretom, sagrađena u 18. vijeku, za koju se smatra najstarijom drvenom džamijom na čitavom Balkanu.

Na temelju zakonske odredbe, a Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture SR BiH 7. februara 1951. godine Stari grad Bužim, stavljen je pod zaštitu države. Prostornim planom Bosne i Hercegovine do 2002. godine je evidentiran i valoriziran kao spomenik I kategorije.


Prikaz veće karte