Unsko-sanski kanton

» Smještaj u Unsko-sanskom kantonu / županiji
» Kantoni / Županije Federacije BiH

Opštine Unsko-sanskog kantona / županije:
Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša.

Bihać

Bihać

Unsko-sanski kanton je prvi konstituisan kanton 27.05.1995.godine i ima svoj Ustav, zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Područje Unsko-sanskog kantona zauzima sjeverozapadni dio države BiH sa ukupnom površinom od 4.841 km2 ili 8,2% ukupne površine BiH.

Na ovom prostoru živi 305.000 stanovnika. Sjedište kantona je u Bihaću. USK ima izuzetno povoljan geoprometni položaj jer zauzima prostor na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran – Bliski Istok, a komunikacijski je dobro povezan sa Republikom Hrvatskom i ostalim zemljama Evrope.

rafting na Uni

rafting na Uni

Najkraći kopneni put prema velikim lukama i značajnim središtima (Split, Šibenik, Zadar, Rijeka) vodi preko Bihaća i Bosanskog Petrovca. Željezničkom prugom i magistralnim putem ( 330 km) USK je povezan sa Sarajevom i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. U morfološkoj strukturi područja ističu se brežuljci i niska polja, aluvijalne ravni i kotline, raščlanjene brojnim riječnim i potočnim dolinama. Ovo područje je pod uticajem umjereno – kontinentalne klime.

Prirodni resursi Unsko-sanskog kantona su:
» veoma povoljan geoprometni položaj
» vode koje imaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje
» zemljište, šume i mineralne sirovine, kao značajna osnova za proizvodnju
» prirodne ljepote i pogodnosti za turizam
» klimu koja je povoljna za razvoj mnogih djelatnosti

rijeka Sana
rijeka Sana

Značajno bogatsvo kantona čine: šume, poljuprivredni resursi i prirodne ljepote. Područje obiluje rijekama, manjim i većim vodotocima, toplim izvorima, pećinama i kulturno-istorijskim spomenicima. Ove značajne prirodne vrijednosti odlikuje raznolikost, specifičnost i atraktivnost.

Jedinstvene rijeke Una, Sana, Dabar, Krušnica, Klokot, Unac i Korana, bogatstvo šuma, termomineralni izvori i turističke atrakcije poput nezaboravnog raftinga, izvanredan su adut za razvoj turizma koji će omogućiti i brži ukupni razvoj privrede Unsko-sanskog kantona. Blizina Plitvičkih jezera i Jadranskog mora, izgrađenost saobraćajnica i planirana izgradnja infrastrukturnih objekata predstavlja pouzdanu osnovu korištenju ovog prirodnog resursa te razvoju tranzitnog , boravišnog i izletničkog turizma.

rijeka Una
rijeka Una

Na području kantona pored velikog broja izvora pitke vode,nalaze se i izvori kvalitetnih termomineralnih voda (Gata, Sanski Most, Velika Kladuša). Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku-Službe za statistiku USK na području USK-a radilo je 31.548 radnika.

Univerzitet u Bihaću, koji je osnovan 1997.godine ima sedam visokoškolskih ustanova, na koje su u akademskoj 2003/04.godini upisana 3.702 studenta od toga 2.398 redovnih. Na fakultetima je u svojstvu profesora i docenata angažovano 27 doktora nauka, 25 magistara, a 22 asistenata privode kraju magisterij.

Koristeći svoje prirodne resurse i prednosti , Unsko-sanski kanton je pogodan za razvoj:

– Turizma na vodi / Rafting,kajak,kanu-lađa – na Uni i Sani
– Rekreativno – sportskog turizma / Una Regata, jedriličarstvo, padobranstvo…
– Banjskog turizma / Banje ‘Gata’ kod Bihaća i Ilidža kod Sanskog Mosta
– Lovnog turizma /Grmeč, Plješevica, Lanište, Perna, Klekovica…
– Ribolovnog turizma / Una, Sana, Krušnica, Sanica, Klokot…
– Kongresnog turizma / Bihać, Sanski Most, Bosanska Krupa, Cazin…
– Tranzitnog turizma / zbog svog specifičnog geoprometnog položaja
– Seoskog turizma / Sanica…
– Eko – turizma / dolina rijeke Une

www.bih-x.info