Sapna

Sapna, BiH

Sapna, BiH

Sapna je kao opština nastala 18. marta 1998. godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Opštinsko vijeće.

Opština Sapna je nastala podjelom općine Zvornik na dva dijela, opština Zvornik (Republika Srpska) i opština Sapna (Federacija BiH).

Sapna je imala svoju autonomnost još od ranog perioda historije bosanskohercegovačke Bosne i Hercegovine. Poznato je da su na području Sapne ljudi živjeli još od najstarijih vremena. Sapna se kao administrativno–teritorijalni pojam spominje u srednjem vijeku. Poznat je i na najstarijim kartama ucrtan naziv “Župa Sapna”. Taj naziv je predstavljao podrucje koje je postojalo kao autonomna cjelina. Dokaz aktivnog življenja ljudi na podrucju Sapne su mnogobrojni stecci koji se i danas nalaze u naseljima: Handelici, Međeđa, Gornja Sapna…

U Srednjem vijeku Sapna je predstavljala važno komunikacijsko područje između tadašnjih gradova Zvornika i Teočaka. Dolaskom Osmanlija na ove prostore Sapna se pominje kao nahija Sapna koja pripada zvorničkom sandžaku koji je osnovan u periodu izmedu 1478. i 1483. godine. Veoma aktivnu naseljenost ljudi iz ovog perioda potvrduju mnogobrojna mezarja koja se nalaze na više lokaliteta.

Nakon Drugog svjetskog rata Sapna egzistira kao opštinski / općinski centar sve do 1958. godine kada se gasi zvornički Srez i priključuje tuzlanskom, a opština / općina Sapna se pripaja opštini / općini Zvornik. Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini dio opštine / općine Zvornik, odnosno današnja opština / općina Sapna se na veoma efikasan način organizuje i uspjeva opstati kao slobodna teritorija.