Javni poziv opštine Brod za dodjelu stipendija studentima

Bosanski Brod

Bosanski Brod/Brod

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 12/09 i 09/10), i člana 6. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 1/13), načelnik opštine Brod r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V
za dodjelu stipendija studentima, u školskoj 2012/2013. godini

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu stipendija svim redovnim studentima II, III, IV, V i VI godine, I i II ciklusa studiranja, u školskoj 2012/2013. godini, kao i studentima, koji prvi put upisuju prvu godinu pod posebnim uslovima, koji imaju prebivalište na području opštine Brod.

II

Pravo na stipendiranje imaju svi studenti, koji su prvi put redovno upisali drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija,, kao i studenti iz kategorija porodica palih boraca, ratnih vojnih invalida od I do V kategorije, iz kategorije socijalno ugroženih porodica evidentiranih u Centru za socijalni rad, studenti iz višečlanih porodica sa četvoro i više djece, nosioci Vukove diplome iz srednje škole, koji su prvi put upisali prvu godinu studija, pod uslovom:

da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
da imaju prebivalište na području opštine Brod,
da nisu u radnom odnosu, niti zaposleni kao pripravnici – volonteri,
da ne primaju stipendiju od neke druge institucije, ustanove ili preduzeća,
da nisu vlasnici ili osnivači privrednih subjekata,
da nisu stariji od 26 godina.

III

Poziv se raspisuje za sve redovne studente državnih i privatnih fakulteta, koji su u školskoj 2012/2013. godini prvi put upisali godinu studija, za koju podnose prijavu na ovaj Poziv.

IV

Uz prijavu na Poziv, svaki kandidat za dodjelu osnovne stipendije u mjesečnom iznosu od 100 KM, u opštim uslovima obavezan je da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

Uvjerenje o studiranju za školsku 2012/13. godinu, kojim se potvrđuje da je kandidat prvi put redovno upisao tekuću godinu studija.
Ovjerenu pismenu izjavu da nije u radnom odnosu, da nije zaposlen kao pripravnik-volonter, da ne prima stipendiju od strane neke druge istitucije, ustanove ili preduzeća, i da nije vlasnik ili osnivač privrednog subjekta (obrazac izjave može se uzeti u šalter sali opštine Brod),
Uvjerenje o prebivalištu (izdaje Policijska stanica Brod),
Ovjerenu fotokopiju lične karte.

V

Osim dokaza o ispunjavanju opštih uslova, u skladu sa članom II ovog Poziva, u cilju ostvarivanja posebnih prava, propisanih Odlukom o stipendiranju studenata, svaki kandidat obavezan je da priloži originale ili ovjerene fotokopije dokumentata.

– Za studente koji prvi put upisuju prvu godinu za ostvarenje prava na osnovnu stipendiju u mjesečnom iznosu 100 KM, potrebno je da prilože jedan od sljedećih dokumenata:

Potvrdu o statusu porodice palog borca (evidencija Boračke organizacije Brod),
Potvrdu o statusu porodice ratnog vojnog invalida od I do V kategorije (evidencija Boračke organizacije Brod),
Potvrdu o statusu socijalne ugroženosti porodice (evidencija Centra za socijalni rad Brod),
Potvrda o statusu višečlane porodice sa četvoro i više djece (evidencija Centra za socijalni rad Brod)
Vukovu diplomu iz srednje škole,

– Za studente koji prvi put upisuju bilo koju, od druge do šeste godine studija, za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije od 10% na osnovni iznos stipendije, potrebno je da prilože:

Potvrdu sa fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena od 9,00 i više, u prethodnoj godini školovanja.

– Za studente koji prvi put upisuju bilo koju, od druge do šeste godine studija, za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije od 15% na osnovni iznos stipendije, potrebno je da prilože:

Potvrdu o statusu porodice ratnog vojnog invalida od VI do X kategorije (evidencija Boračke organizacije Brod).

– Za studente koji prvi put upisuju bilo koju, od druge do šeste godine studija, za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije od 30% na osnovni iznos stipendije, potrebno je da prilože:

Potvrdu o statusu porodice ratnog vojnog invalida od I do V kategorije (evidencija Boračke organizacije Brod).

– Za studente koji prvi put upisuju bilo koju, od druge do šeste godine studija, za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije od 50% na osnovni iznos stipendije, potrebno je da prilože:

Potvrdu o statusu porodice palog borca (evidencija Boračke organizacije Brod).

VI

Sastavni dio ovog Javnog poziva je poseban dio, koji se odnosi na dodjelu stipendija za tri studenta četvrte godine Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u školskoj 2012/13. Godini, i to:

za dva studenta građevinskog smjera, i
za jednog studenta arhitektonskog smjera.

Osim opštih uslova, propisanih u članu IV, kandidati treba da prilože i raspoloživu dokumentaciju, propisanu članom V, izuzev dokumentacije propisane alinejom 1. člana V ovog Javnog poziva.

Pored ove dokumentacije, kandidati za ovaj posebni dio stipendija treba da dostave i prosjek ocjena o dosadašnjem dijelu školovanja.

Na osnovu priložene dokumentacije, komisija će, u skladu sa svojom nadležnošću, rangirati kandidate, koji su konkurisali u posebnom dijelu konkursa, obuhvaćenom ovim članom Javnog poziva.

Sa studentima, koji budu izabrani kao korisnici stipendija, a koji budu izabrani kroz ovaj posebni dio Javnog poziva, biće potpisani posebni ugovori o stipendiranju, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze između ugovorenih strana (visina stipendija, vrijeme koje je stipendista oabvezan da provede na radu kod davaoca stipendija, i druga pitanja, koja proističu iz ovog ugovora).

VII

Komisija će sprovesti postupak izbora kandidata u skladu sa odredbama Odluke o stipendiranju studenata, i ovim Pozivom.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana postavljanja Poziva na oglasnu ploču opštine Brod.

Oglašavanje ovog Javnog poziva će se vršiti u okviru programa Radio Broda, do isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave se, u zatvorenim kovertama, mogu dostaviti lično u šalter salu Opštine, ili putem pošte, na adresu: Opština Brod, ul. Svetog Save 39, Brod 74450, sa naznakom „Komisiji za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2012/2013. godini – ne otvaraj“.

Na poleđini koverte napisati ime i adresu kandidata.

Za kandidate, koji konkurišu u okviru posebnog dijela ovog Javnog poziva, obuhvaćenog članom VI, potrebno je da to posebno naglase u svojoj prijavi.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAČELNIK OPŠTINE
Ilija Jovičić

Posted by on 2013-02-20. Filed under Bosanski Brod, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login