Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija

Srebrenica

Srebrenica

OTVORENI JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija

1. PREDMET

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz Budžeta opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 50. 000,00 KM, u vremenskom trajanju akademske 2012/2013 godine.

2. BROJ, IZNOS I VREMENSKI PERIOD DODJELE

Studentska stipendija dodjeljuje se za 60 studenata u iznosu od 80,00KM (slovima: osamdeset konvertibilnih maraka) za period od 10 (deset) mjeseci.

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA.

Studenti da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju moraju ispuniti slijedeće kriterije:

A. Opšti kriteriji (eliminatorni)

Redovan student na državnom fakultetu u BiH ili inostranstvu,
Prebivalište na području opštine Srebrenica,
Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu.

B. Posebni kriteriji (kriteriji koji se boduju)

Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija i godina studiranja,
Uspjeh učenika u srednjoj školi (samo za studente I godine studija),
Student bez jednog ili oba roditelja,
Radno-pravni status roditelja/članova porodičnog domaćinstva,
Pripadnost socijalno-ranjivim kategorijama,
Student iz porodice sa dva ili više studenta.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Aplikacioni obrazac predaje se slijedeća dokumentacija:

Uvjerenje o redovnom studiranju;
Kopija lične karte izdate u Srebrenici;
Potvrda o prebivalištu od nadležne policijske stanice;
Kućna lista ovjerena od strane opštine Srebrenica;
Ovjerena izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije/kredita kod drugih organizacija/ustanova u akademskoj 2012/2013 godini;
Uvjerenje sa prosjekom ocjena;
Uvjerenje iz srednje škole sa prosjekom ocjena(samo za studente prve godine studija);
Izvod iz matične knjige umrlih(samo za studente bez roditelja);
Uvjerenje iz Centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći po bilo kom osnovu(samo za studente čiji članovi porodičnog domaćinstva primaju socijalnu pomoć;
Uvjerenje o studiranju za članove porodičnog domaćinstva ukoliko u porodici ima više studenata(samo za studente iz porodice sa više studenata);
Uvjerenje o zaposlenosti roditelja i visini primanja u poslednja tri mjeseca rada ili uvjerenje o nezaposlenosti;
Kopija tekućeg računa

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnje ti do 29.05.2013. godine.

6. POSEBNE ODREDBE

Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati vanredni studenti, studenti koji stu diraju na privatnim fakultetima, studenti koji su obnavljali godinu i studenti stariji od 26 godina.

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom:“JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 2012/2013“.

Javni konkurs biće objavljen u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba

Obrađivač C.M
Saglasan Predsjednik komisije
Bego Bektić, s.r.

Načelnik opštine:
Ćamil Duraković, s.r.

Posted by on 2013-05-23. Filed under Srebrenica, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login