Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija

 

 Zenica

Zenica

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, broj: 02-14-11564/13 od 17.05.2013. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2012/2013. godini

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavanju sljedeće uslove:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona,
c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim
ustanovama u BiH ili izvan BiH, bez obzira na način finansiranja studija
(redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući),
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2012/2013. godine (II, IV, VI, VIII, X ili XII).

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji u akademskoj 2012/2013. godini:
a) koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima/centrima;
b) primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu;
c) obnavljaju godinu studija;
d) imaju status apsolventa.

Pravo učešća na konkursu nemaju ni studenti koji su u akademskoj 2011/2012. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2012/2013. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra)
svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente prve godine prvog ciklusa studija);
dokaz o izboru učenika generacije (za studente prve godine prvog ciklusa studija);
uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;
izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali općine, ne starija od 6 mjeseci);
dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2012. godinu; za penzionere kopija čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu);
dokaz o socijalnom statusu (za studente bez oba roditelja);
dokaz o invaliditetu (rješenje nadležnog organa);
dokaz o pripadnosti romskoj nacinalnosti (izjava kandidata ovjerena u šalter sali općine i potvrda registriranog romskog udruženja);
izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerena u šalter sali općine).

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenja koja izdaje visokoškolska ustanova, kao i podatak o sistemu ocjenjivanja prevedene na jedan od službenih jezika BiH.

Nakon objavljivanja Konačne liste, korisnici stipendije dužni su dostaviti općinskoj komisiji broj tekućeg računa u banci i broj transakcijskog računa banke na koji će se izvršiti uplata sredstava.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine u kojoj student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

MINISTAR
MIrko Trifunović

Posted by on 2013-06-03. Filed under Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Vijesti iz BH gradova, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login