Konkurs općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima

 

Busovača

Busovača

Na osnovu/temelju člana/članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija broj: 01-38-667/13 od dana 27.02.2013. godine  Općinski načelnik  r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za dodjelu stipendije redovnim/redovitim studentima

I – PRAVO UČEŠĆA NA KONKURS/NATJEČAJ  IMAJU:

redovni/redoviti studenti na nekom od fakulteta u BiH ili inostranstvu/inozemstvu
studenti koji imaju stalno mjesto prebivališta na području općine Busovača

II – NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE PRIJAVE STUDENATA:

koji su upisali studij zvanja magistra struke ( masters, diplomski i postdiplomski studij ),
koji su smješteni u studentske domove u BiH i inostranstvu,
vanrednih studenata,
studenata – apsolvenata,
koji su u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
koji primaju stipendiju od drugog davaoca i
koji sa danom objave konkursa navršavaju 25 godina života.

III – KANDIDATI UZ PRIJAVU PRILAŽU SLIJEDEĆE DOKAZE:

fotokopija/preslika lične/osobne karte ( obje strane ),
potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija  –  original ili ovjerena fotokopija/preslika,
izjava studenta da ne prima stipendiju od drugog davaoca, ovjerena u općini, original,
ovjerena kućna lista, original ili fotokopija/preslika,
fotokopija/preslika tekućeg računa,
dokaz da članovi stariji od 15 godina, a mlađi od 26 godina pohađaju srednju školu ili redovan/redoviti studij, a za mlađe od 15 godina potvrda da pohađa osnovnu školu, a za ostale mlađe od 15 godina rodni list – original ili fotokopija/preslika,
uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original,
uvjerenje od MIO/PIO da se član ne nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika , za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije/mirovine, ne starije od 30 dana, original,
dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva :

potvrda o visini plate/plaće u zadnja tri mjeseca, original,
potvrda o visini prosječne plate/plaće u zadnja 3 mjeseca, za vlasnike samostalnih radnji i vlasnike preduzeća/poduzeća, izdanu od nadležne Porezne uprave, original ili fotokopija/preslika,
potvrda o iskazanoj dobiti u zadnjoj godini za vlasnike samostalnih radnji i vlasnike preduzeća/poduzeća izdanu od nadležne Poreske uprave, original ili fotokopija/preslika,
čako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plate/plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika / radnici na čekanju / – ne starije od 30 dana , original
ček od POI/MIO o visini penzije/mirovine ( porodična/obiteljska penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina ) ne starije od 90 dana, original ili fotokopija/preslika
dokaz o visini inostrane/inozemne penzije/mirovine – ne starije od 90 dana, fotokopija/preslika ili original

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne/netočne i nepotpune podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom/natječajem, isti će biti eliminisan/eliminiran iz daljeg postupka dodjele stipendija.

Ostale relevantna podatke utvrdit će Komisija/Povjerenstvo u skladu sa Pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na konkurs/natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Općina Busovača, Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija, ul. 16 august/kolovoz bb. Busovača.

Konkurs/Natječaj objavljen dana: 07.03.2013. godine.

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA: Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni, nakon što budu objavljeni rezultati konkursa raspisanog od strane Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida SBK/KSB.

OPĆINSKI NAČELNIK
Asim Mekić, dipl.ing.

Posted by on 2013-03-19. Filed under Busovača, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login