Konkurs općine Kalesija za dodjelu stipendija

 

Kalesija

Kalesija

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11 i 3/12), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2013. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 1/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2013. godini, broj: 02-05-2-308/13 od 04.02.2013. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 04.02.2013. godine, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Kalesija
u akademskoj 2012/2013. godini

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2013. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija u iznosu od po 100,00 KM koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2012. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

da su državljani BiH
da su redovni studenti na jednom od Univerziteta u BiH
da imaju prebivalište na području općine Kalesija
da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca
da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija)
da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u originalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti slijedeća dokumenta:

Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
Uvjerenje o položenim ispitima ili ovjerenu kopiju Indexa sa postignutim uspjehom u prethodnoj godini studija,
Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstava od I – IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
Prijavu mjesta prebivališta ili kopiju lične karte (ovjerena kopija),
Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca,
Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:
– za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za
socijalni rad Kalesija,
– za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o
uspostavljenom pravu nadležnog organa,
– za nezaposlene demobilisane borce – Uvjerenje Odjeljenja
odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim
snagama BiH i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
– za ostale nezaposlene – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
– za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini
plaće i zadnji ček od penzije,
Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini.

Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rasim Omerović

Posted by on 2013-02-05. Filed under Kalesija, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login