Konkurs općine Lukavac za dodjelu stipendija redovnim studentima

Lukavac

Lukavac

Na osnovu člana 2. i člana 13. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik općine Lukavac“ broj: 1/13), Općinski načelnik, dana 05.04.2013. godine,  raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za školsku 2012/ 2013 godinu

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu dvadeset (20) stipendija redovnim studentima za školsku 2012 / 2013. godinu i 4 (četri) stipendije učenicima generacije (prva godina studija) kako slijedi :

I godina studija   – četiri / 4 / stipendije; ( 2 stipendije studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 2 stipendije iz kategorije ostalih);
II godina studija  – četiri / 4/   stipendije; ( 2 stipendije studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 2 stipendije iz kategorije ostalih);
III godina studija – četiri / 4 / stipendije; ( 2 stipendije studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 2 stipendije iz kategorije ostalih);
IV godina studija – četiri / 4 / stipendije; ( 2 stipendije studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 2 stipendije iz kategorije ostalih);
V godina studija  – dvije / 2 / stipendije; ( 1 stipendija studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 1 stipendija iz kategorije ostalih);
VI godina studija –  dvije /2/ stipendije ( 1 stipendija studentima iz socijalno ugroženih kategorija i 1 stipendija iz kategorije ostalih);
Učenici generacije 2011/2012 god. četiri (4) stipendije (prva godina studija).

1. STUDENTI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA:

USPJEH U ŠKOLI

za redovne studente koji prvi put upisuju prvu godinu – bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene iz prethodne godine (završni razred srednje škole) od najmanje 4,50 sa koeficijentom 5;
za redovne studente koji prvi put upisuju drugu i naredne godine studija a koji su ostvarili prosječnu ocjenu od najmanje 7,00 – bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene iz prethodne godine sa koeficijentom 5.
studenti dodiplomskog studija koji imaju prosječnu ocjenu u prethodnoj akademskoj godini studija 9,00 i više ostvaruju pravo na stipendiju i neće se bodavati.

MATERIJALNI POLOŽAJ:

Korisnik (učenik) iz porodice uživaoca socijalne pomoći……….35 bod.
Korisnik (učenik) iz porodice nezaposlenih roditelja…………….30 bod.
Visina prihoda po članu domaćinstva do 50 KM…………………25 bod.
Visina prihoda po članu domaćinstva od 51 KM – 150 KM…..20 bod.

SOCIJALNI USLOVI:

Učenik bez oba roditelja ………15 bod.
Učenik sa jednim roditeljem …..10 bod.
Brat ili sestra su redovni studenti (po članu) …………………………02 boda
Brat ili sestra pohađaju osnovnu ili srednju školu (po članu)…….01 bod

Kada prijavljeni kandidati u navedenoj kategoriji nakon bodovanja imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji:

Ima veći broj bodova po osnovu uspjeha u školi
Ima primanja po članu domaćinstva niža

2. STUDENTI IZ KATEGORIJE OSTALIH

USPJEH U ŠKOLI – osnovni kriterij

za redovne studente koji prvi put upisuju prvu godinu –  bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene iz prethodne godine (završni razred srednje škole) od najmanje 4,50 sa koeficijentom 5;
za redovne studente koji prvi put upisuju drugu i naredne godine studija a koji su ostvarili prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 – bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene iz prethodne godine sa koeficijentom 5.
redovni studenti koji imaju prosječnu ocjenu u prethodnoj godini 9,00 i više ostvaruju pravo na stipendiju i neće se bodavati.

Studenti inovatori koji su ostvarili rezultate na zvaničnim takmičenjima.

DOPUNSKI KRITERIJ
MATERIJALNI POLOŽAJ:

Visina primanja po članu domaćinstva od 151 – 250 KM……. 20 bodova
Visina primanja po članu domaćinstva od 251 – 300 KM……..15 bodova
Visina primanja po članu domaćinstva od 301 – 400 KM……. 10 bodova
Visina primanja po članu domaćinstva od 401 KM- 450 KM ..05 bodova
Visina primanja po članu domaćinstva preko 451…………….. 03 boda

SOCIJALNI USLOVI:

Korisnik (učenik – student bez oba roditelja) …………….. 15 bodova
Korisnik učenik (učenik – student sa jednim roditeljem)…10 bodova
Brat ili sestra su redovni studenti (po članu) …………………………02 boda
Brat ili sestra pohađaju osnovnu ili srednju školu (po članu)…….01 bod

Bodovanje po osnovu socijalnih uslova i materijalnog položaja u okviru kategorije 2. (STUDENTI IZ KATEGORIJE OSTALIH) – DOPUNSKI KRITERIJ, primjenjivat će se samo u slučaju kada prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH koji imaju status redovnog studenta pod slijedećim uslovima :

da imaju mjesto prebivalište na području općine Lukavac;
da su u tekućoj školskoj godini prvi put upisali školsku godinu;
da nisu korisnici stipendije i studentskog kredita po drugom osnovu;
da u istoj porodici nemaju korisnika ove stipendije;
da se školuju na univerzitetima u BiH

III

Uz prijavu za dodjelu stipendije treba priložiti slijedeće (original ili ovjerena kopija):

Rodni list
Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS-ov obrazac) ;
Uvjerenja od fakulteta o statusu redovnog studenta
Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine – ne prihvata se kopija Indexa – a – (godina studija, broj položenih ispita, izvedeni prosjek ocjena položenih ispita za godinu na koju se podnosi zahtjev za stipendiju);
Ovjerenu kopiju svjedočanstva od IV razreda srednje škole –  (za redovne studente prve godine studija);
Potpisanu  Izjavu da nisu primaoci stipendije od nekog drugog davaoca, ovjerenu od strane Općinskog organa ( šalter sala );
Kućnu listu –  izdatu od nadležnog Općinskog organa (šalter sala općine Lukavac);
Original uvjerenje o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva – izdato od Biroa za zapošljavanje Lukavac – ne starije od 3 mjeseca. Ukoliko članovi domaćinstva nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje a nisu ni u radnom odnosu – potrebno Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se ne nalazi na evidenciji nezaposlenih i ovjerena pisana Izjava da su nezaposleni.
Potvrdu o visini primanja članova domaćinstva u poslijednja tri mjeseca – izdatu od strane obračunske službe firmi i ostalih organizacija (PIO i slično), bez obračunavanja naknade za ishranu u toku rada (topli obrok);
– za studente iz porodica šehida i poginulih boraca
u periodu 1992 – 1995. godine ( ARBiH, HVO i MUP ) –  rješenje
o utvrđivanju prava po osnovu člana porodice šehida i poginulih
boraca izdato od nadležnog organa BIZ-u (ovjerena kopija);
– za studente iz porodica RVI – rješenje o utvrđivanju prava
po osnovu člana porodice RVI ( ovjerena kopija);
Original uvjerenje Centra za socijalni rad o statusu korisnika socijalne pomoći, (ako je korisnik);

U slučaju kada su roditelji studenta razvedni, potrebno je dostaviti dokaz o alimentaciji ili ovjerenu izjavu da ne prima alimentaciju.

Za studente bez jednog ili oba roditelja – ovjerena kopija iz MKU – lih;

Uvjerenje koje potvrđuje činjenicu da brat ili sestra pohađaju (redovno) srednju školu ili da imaju status redovnog studenta – uvjerenje izdato od matične škole;

UČENICI GENERACIJE su dužni priložiti:

Original ili ovjerena kopija potvrde o mjestu prebivalištu (CIPS)
Ovjerena kopija diplome učenika generacije u školskoj 2011/12 godini
Potvrda o redovnom školovanju –o riginal
Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije ni kredita po drugom osnovu, odnosno drugog davaoca

IV

Konkurs ostaje otvoren petnaest / 15 / dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba), a isti će biti objavljen i na oglasnoj tabli općine Lukavac.
Komisija će utvrditi preliminarnu rang listu prema broju ostvarenih bodova a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči organa državne službe.
Na preliminarnu rang listu može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.
NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OPĆINA LUKAVAC
KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
ULICA TRG SLOBODE BROJ 1
LUKAVAC Ili lično u šalter salu općine Lukavac svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, a četvrtkom od 07,00 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dževad Mujkić, dipl.pravnik

Posted by on 2013-04-12. Filed under Lukavac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login