Konkurs opštine Čelinac za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Čelinac

Čelinac

Na osnovu člana 10. tačka 1. stav. b. Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/08) a u vezi sa člana 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac broj: 01-67-5/12 od 07.12.2012. godine, Načelnik opštine raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata u opštini Čelinac

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2013. godinu koje će se finasirati iz Budžeta opštine Čelinac. Opština Čelinac će dodjeliti 75 (sedamdesetpet) stipendija, za deset mjeseci (januar, februar, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar). Od toga će učenicima srednjih škola dodijeliti 30 stipendija, 40 stipendija studentima prvog ciklusa studija i 5 stipendija za studente drugog ciklusa studijaju.

II

Uslovi za dodjelu stipendija

Kandidati koji konkurišu za dodjelu opštinske stipendije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

da su državljani BiH,
da imaju prebivalište u opštini Čelinac najmanje jednu godinu i
da su redovno upisani na fakultet, odnosno u srednju školu,
Pravo na dodjelu stipendija iz Budžeta opštine Čelinac imaju redovni studenti i učenici koji pohađaju državni fakultet ili srednju školu na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije ili u zemlji sa kojom BiH (Republika Srpska) ima potpisan bilateralni sporazum o razmjeni studenata i učenika, a koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Čelinac,
Pravo prijave na Konkurs ostvaruju svi redovni učenici sa prosječnom ocjenom iznad 3,5 i studenti sa prosječnom ocjenom 7,00 i većom, koji prvi put upisuju razred ili godinu studija za koju konkurišu,
Svim učenicima srednjih škola i studentima prve godine fakulteta koji prvi put upusiju istu, a tokom svih godina prethodnog školovanja imaju prosjek ocjena 5,00 biće dodijeljena stipendija.

III

Stipendija se ne može dodjeliti:

Učenicima koji su ponavljali razred, niti studentima koji su tokom studiranja više od dva puta obnavljali godine studija.
Studentima i učenicima prve godine studija odnosno razreda, osim u slučajevima iz člana 5. Odluke o stipendijama.

IV

Potrebna dokumentacija:

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose sljedeća dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji:
prijavu na konkurs;

uvjerenje o upisanoj godini studija, odnosno razredu srednje škole;
kopiju indeksa – kopiju prve strane i kopije svih stranica ovjera i upisa semestara i obnova semestara;
prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (za studente drugog ciklusa studija prosjek ocjena položenih ispita i za prvi ciklus studija);
za srednjoškolce kopije svjedočanstva za prethodne razrede;
uvjerenje o prebivalištu;
kopiju kartice tekućeg računa;
dokaz za bodovanje socijalnog statusa:
– izvod iz matične knjige umrlih,
– rodni list,
– uvjerenje opštinske službe boračko invalidske zaštite,
– rješenje RVI o kategorizaciji,
– uvjerenje Biroa za zapošljavanje;
izjavu da ne prima drugu stipendiju iz budžeta.

V

Način dodjele stipendija:

30 stipendija za učenike srednjih škola opština će prvo dodijeliti stipendije po osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac, zatim 3 stipendije učenicima Gimnazije, a preostale stipendije učenicima ostalih srednjih škola prema bodovnim kriterijumima. Ukoliko se na Konkurs ne prijavi dovoljan broj učenika gimnazije razlika stipendija će biti dodjeljena učenicima drugih srednjih škola prema kriterijumima koji su sastavni dio ove odluke.
40 stipendija za studente prvog ciklusa studija opština će prvo dodijeliti stipendije po osnovu člana 5. Odluke o stipendijama, a zatim će dodjeliti stipendije raspoređene po sledećim grupama:
– Stipendije po osnovu uspjeha studenta 5
– Stipendije studentima deficitarnih zanimanja 10
– Stipendije studentima socijalnih kategorija 10
– Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova 15

a) Stipendije po osnovu uspjeha studenata biće dodijeljene studentima sa
najvećim prosjekom ocjena, bez obzira na godinu studija ili socijalni status.

b) Stipendije studentima deficitarnih zanimanja će biti dodjeljene studentima
matematike, fizike, elektrotehnike, informatike, mašinstva, veterine i geodezije
na osnovu ukupnog broja bodova.
Prvo će biti dodjeljene 3 stipendije bez obzira na profil deficitarnog zanimanja,
po osnovu ukupnog broja bodova, potom za svako deficitarno zanimanje po
jedna stipendija. Ako se ne konkurs ne prijave studenti svih traženih profila
zanimanja, broj slobodnih stipendija će se dodijeliti studentima ostalih
deficitarnih zanimanja na osnovu ukupnog broja bodova. Ukoliko se na konkurs
ne prijavi dovoljan broj studenata deficitarnih zanimanja razlika stipendija
će biti dodjeljena studentima iz grupe 4) prema bodovnim kriterijumima koji
su sastavni dio Odluke.

c) Stipendije studentima socijalnih kategorija će biti dodijeljene studentima sa
najvećim brojem bodova, koji imaju određen broj bodova po osnovu
socijalnog statusa. Nakon što se dodijele stipendije iz ove grupe, studentima
koji nisu dobili stipendije preračunati ukupan broj bodova tako što se prosječna
ocjena množi sa faktorom šest (6) i ubaciti ih u listu studenata kojima će biti
dodjeljene stipendije iz grupe 4. Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj
studenata socijalnih kategorija razlika stipendija biće dodijeljena studentima
iz grupe 4) prema bodovnim kriterijumima koji su sastavni dio Odluke.
d) Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova će biti dodjeljene studentima na
osnovu ukupnog broja bodova prema bodovnim kriterijumima koji su sastavni
dio Odluke, s tim da će broj stipendija iz ove grupe biti umanjen za broj
stipendija dodjeljenih na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju učenika i
studenata u opštini Čelinac.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova,
prednost kod dodjele stipendije će imati kandidat sa većim prosjekom ocjena,
ukoliko imaju isti prosjek ocjena prednost kod dodjele stipendije će imati
kandidat koji pohađa viši razred ili godinu studija.

5 stipendija studentima drugog ciklusa studija prema kriterijumima koji su sastavni dio Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata za drugi ciklus studija razlika stipendija biće dodijeljena studentima prvog ciklusa studija iz člana 11. tačke g) prema kriterijumima koji su sastavni dio Odluke.

VI

Potrebna dokumentacija:

Kriterijumi za dodjelu opštinskih stipendija utvrđuju se po bodovnom sistemu, tako da svaki kriterij nosi određeni broj bodova.

a) Bodovanje uspjeha za studente prvog i drugog ciklusa studija vrši se na osnovu:

Prosječna ocjena x faktor 6 do 60 bodova
Jedna obnova u toku studija -(minus) 3 bod
Dvije obnove u toku studija -(minus) 5 boda

b) Bodovanje uspjeha za stipendije iz grupe 3) iz člana 7. Odluke se vrši na osnovu:

Prosječna ocjena x faktor 2 do 20 bodova
Jedna obnova u toku studija -(minus) 3 boda
Dvije obnove u toku studija -(minus) 5 bodova

v) bodovanje uspjeha za učenike se vrši na osnovu:

Prosječna ocjena x faktor 12 do 60 bodova

g) bodovanje na osnovu socijalnog statusa učenika/studenta

Dijete bez oba roditelja 10 bodova
Dijete palog i nestalog borca VRS 5 bodova
Dijete bez jednog roditelja 4 boda
Dijete RVI VRS od prve do četvrte kategorije 3 boda
Dijete čija su oba roditelja nezaposlena 2 bod
Dijete iz višečlane porodice u kojoj se školuje troje ili više djece 2 boda
Dijete razvedenih roditelja 1 bod

d) bodovanje po osnovu razreda odnosno godine studija:

II razred/godina 16 bodova
III razred/godina 18 bodova
IV razred/godina (odnosi se i na više godine studija) 20 bodova

VII

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) od dana objavljivanja na internet stranici opštine Čelinac i oglasnim pločama (do 25. januara 2013.).
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

VIII

Javni konkurs biće objavljen u sredstvima javnog informisanja („Čelinačke novine“), internet stranici opštine Čelinac (www.opstina-celinac.com), oglasnoj tabli opštine Čelinac i oglasnim tablama mjesnih zajednica opštine Čelinac.

IX

Rang-lista kandidata kojima će biti dodjeljena stipendija za 2013.godinu biće objavljeni na internet stranici opštine Čelinac (www.opstina-celinac.com) i Oglasnoj tabli opštine Čelinac.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili lično na adresu: Opština Čelinac, Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50, 78240 Čelinac, sa naznakom „Javni konkurs za stipendiranje učenika i studenata u opštini Čelinac“.

NAČELNIK OPŠTINE
Momčilo Zeljković dipl. inž. maš.

Posted by on 2012-12-27. Filed under Čelinac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login