Konkurs opštine Srbac za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola

 Srbac

Srbac

Nа osnovu člаnа 14. Odluke o stipendirаnju studenаtа zа školsku 2012/13. godinu, usvojene nа sjednici Skupštine opštine Srbаc dаnа 25.12.2012. godine, Nаčelnik opštine Srbаc rаspisuje:

O  G  L  A  S
o dodjeli stipendijа  studentimа i učenicimа srednjih školа opštine
Srbаc zа školsku 2012/2013. godinu

Prаvo nа stipendirаnje stiču kаndidаti koji ispunjаvаju kriterijume propisаne u ODLUCI, i to zа sljedeće kаtegorije studenаtа i učenikа srednjih školа:

Redovno upisani, prvi put, studenti druge i viših godina studija državnih fakulteta.
Redovno upisani, prvi put, studenti druge i viših godina studija privatnih fakulteta.
Redovno upisani, prvi put, studenti prve i viših godina studija deficitarnih zanimanja i to: Profesor njemačkog jezika i književnosti, Profesor matematike, Profesor fizike, Profesor hemije, Diplomirani inženjer geodezije, Diplomirani inženjer mašinstva, Stručna zvanja defektološkog fakulteta (defektolog, oligofrenolog i logoped).
Redovno upisani, prvi put, studenti drugog ciklusa master studija po Bolonjskom sistemu školovalja i redovno upisani, prvi put, studenti na postdiplomskim studijima po dosadašnjem sistemu školovanja a koji nisu u radnom odnosu.
Redovno upisani, prvi put, studenti iz kategorije izuzetnih potreba (koji ispunjavaju uslove navedene u članu 10. ove Odluke).
Studenti upisani , prvi put u prvu godinu studija iz kategorije djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije. (koji ispunjavaju uslove navedene u članu 10. ove Odluke).
Studenti upisani, prvi put u prvu godinu studija a koji su dobitnici „Vukove diplome“ i učenik generacije stečene u prethodnom stepenu obrazovanja.
Učenici prvih razreda srednjih škola, dobitnici “Vukove diplome” u osnovnoj školi i učenici viših razreda srednjih škola koji su u prethodnim razredima srednješkolskog obrazovanja postigli odličan uspjeh, dobitnici su “Vukove diplome” u osnovnoj školi i čija se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe.

Studenti koji su upisali apsolventski staž ne ispunjavaju uslove ove Odluke kao i učenici koji nisu dobitnici „Vukove diplome“ i čija porodica nije u stanju socijalne potrebe.

II

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti i učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području opštine Srbac uz uslov da studenti nisu stariji od 26 godine života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života.

III

Stipendija će se dodjeliti isključivo onim kandidatima koji navedeno pravo ne ostvaruju kod druge ustanove davaoca ili pojedinca o čemu dostavljaju pismeni dokaz a nakon provjere od strane Komisije.

IV

Uz prijavu na oglas za dodjelu stipendija (koja se može preuzeti u Administrativnoj službi ili na zvaničnoj internet stranici opštine Srbac www.srbac.rs.com), studenti su dužni dostaviti:

potvrdu o statusu redovnog studenta,
potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja,
kopiju indeksa ( prva strana, i strana na kojoj je ovjeren upis semestra za ovu školsku godinu),
kopiju lične karte,
uvjerenje o mjestu prebivališta,
dvije kopije kartice tekućeg računa otvorenog kod neke od poslovnih banaka,
ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugih davaoca,
izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućnu listu),
potvrdu o zaposlenosti i visini ličnih primanja koji moraju odgovarati podacima iskazanim u obrascu mjesečnog obračuna poreza, isplaćenu u poslednjem mjesecu, odnosno nezaposlenosti ako je evidentiran kod biroa rada i primanja po drugim osnovama svih članova zajedničkog domaćinstva,
uvjerenje o katastarskom prihodu.

Pored navedenih dokumenata potrebno je dostaviti i sledeće:

– Studenti upisani, prvi put u prvu godinu studija a koji su upisali studije deficitaarnih zanimanja navedenih u tački I pod 2, pored gore navedenih dokumenata dužni su priložiti:

potvrdu o redovno upisanoj prvoj ili višoj godini gore navedenih fakulteta.

– Studenti postdiplomskih i master studija navedenih u tački I pod 4, pored gore navedenih dokumenata dužni su priložiti

potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja na osnovnim studijima,
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

– Studenti djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije a koji su upisali prvi put prvu, drugu ili višu godinu studija navedenih u tački I pod 6, pored gore navedenih dokumenata dužni su priložiti

potvrdu Odjeljenja za opštu upravu opštine Srbac da su djeca palih boraca ili ratnih vojnih invalida I, II, III i IV kategorije
ne dostavljaju dokaz iz tačke IV pod 2, 9 i 10.

– Studenti iz kategorije izuzetnih slučajeva navedenih u tački I pod 5, pored gore navedenih dokumenata dužni su priložiti ( Neki od dokumenata zavisno kojoj kategoriji pripada )

potvrdu Centra za Socijalni rad opštine Srbac da je porodica podnosioca zahtjeva u stanju socijalne potrebe ili
potvrdu Centra za Socijalni rad opštine Srbac da je podnosilac zahtjeva- student, invalid i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć.

– Studenti upisani prvi put u prvu godinu studija a koji su dobitnici „Vukove diplome“ i učenik generacije navedenih u tački I pod 7, pored gore navedenih dokumenata dužni su priložiti:

fotokopija „Vukove diplome“ stečene u prethodnom stepenu obrazovanja,
ne dostavljaju dokaz iz tačke IV pod 2.

– Učenici prvih razreda srednjih škola, dobitnici “Vukove diplome” u osnovnoj školi i učenici viših razreda srednjih škola koji su u prethodnom razredu srednjoškolskog obrazovanja postigli odličan uspjeh, a dobitnici su “Vukove diplome” u osnovnoj školi i čija se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe radi ostvarivanja prava na dodjelu stipendija, pod uslovom da nadležnom opštinskom organu dostave:

potvrdu Centra za Socijalni rad opštine Srbac da je porodica podnosioca zahtjeva socijalno ugrožena, kopiju „Vukove diplome“ stečene u osnovnoj školi,
Za učenike viših razreda srednjih škola koji su u prethodnom razredu srednjoškolskog obrazovanja postigli odličan uspjeh, trebaju dostaviti fotokopije svjedočanstva o završenom razredu.

V

Nakon provjere i utvrđivanja konačne rang liste studenata kojima se odobrava stipendija, Načelnik opštine Srbac će sa istima zaključiti Ugovor o stipendiranju.

VI

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Srbac, u listu „Euro Blic”, na talasima “RADIO SRPCA” i na internet stranici opštinske administrativne službe.

VII

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je trideset (30) dana od dana objavljivanja Oglasa o dodjeli stipendija za školsku 2011/12. godinu, u listu “Glas Srpske”.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Prijave sa potrebnim dokazima predaju se u Administrativnoj službi opštine, a mogu se poslati putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (sa naznakom: „za stipendiju“), Mome Vidovića broj 7; 78420 SRBAC.

IX

Eventualne dileme zainteresovani mogu razrješiti ličnim dolaskom u pozadinsku kancelariju Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Srbac u zgradi opštinske administrativne službe Srbac, ili putem telefona, broj 740-001, lokal 128.

NAČELNIK OPŠTINE
Drago Ćirić

Posted by on 2013-01-24. Filed under Srbac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login