Konkurs opštine Višegrad za dodjelu stipendija redovnim studentima viših i visokih škola

Višegrad

Višegrad

Na o snovu člana 8. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad, broj: 2/13) Načelnik opštine Višegrad, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima viših i visokih škola iz budžeta
opštine Višegrad za školsku 2012/2013. godinu

I

Opština Višegrad raspisuje konkurs za dodjelu 81 (osamdesetjedne) stipendije u visini od 120,00 KM redovnim studentima viših i visokih škola iz budžeta Opštine koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i koji su državljani RS i BiH sa stalnim mjestom prebivališta na području Opštine Višegrad, pod uslovom da ne primaju stipendije iz drugih javnih izvora.

II

Uslovi za dodjelu stipendija propisani su Odlukom o stipendiranju studenata sa područja Opštine.

Rang lista studenata za dodjelu stipendija utvrdiće se bodovanjem: prosjećnog uspjeha u toku prethodnog školovanja, upisane godine studija, socijalno-ekonomskog statusa i dodatnih kriterijuma.

III

Uz prijavu na konkurs koji sadrži punu adresu i kontakt telefon svi zainteresovani studenti obavezni su da dostave:

Uvjerene nadležne više ili visoke škole o upisnoj godini – semestru studija u svojstvu redovnog studenta,
Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, odnosno srednje škole za studente prve godine više i visoke škole,
kopija lične karte (ovjerena kopija),
kućna lista,
potvrde Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove s kućne liste,
potvrde o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva,
ček od penzije i invalidnine (za penzionere članove domaćinstva I korisnike boračko – invalidske zaštite),
potvrde nadležnog centra za socijalni rad za porodice koje su uživaoci redovne socijalne pomoći,
za porodice poginulih i nestalih boraca i RVI VRS od I do VIII kategorije rješenja o utvrđivanju statusa,
za porodice boraca od I do VIII kategorije rješenje o kategorizaciji,
izjava da student nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora,
za tjelesno invalidne studente rješenje Centra za socijalni rad,
za studente koji imaju braću i sestre na redovnom školovanju ( potvrda o redovnom školovanju dokaz uvjerenje nadležne školske ustanove i kućna lista),
dokazi o osvojenim nagradama na takmičenjima u organizaciji Prosvetno pedagoškog zavoda, kao i za iskazane rezultate na republičkom nivou, državnom i međunarodnom nivou.

Svu potrebnu dokumentaciju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

IV

Načelnik Opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima kojima bude dodijeljena stipendija, kojm će se regulisati visina stipendije I međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendija.

V

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine, veb stranici opštine i na lokalnim sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

Prijave se šalju poštom na adresu: Opština Višegrad, Komisiji za dodelu stipendija ( sa naznakom « ne otvarati») ili predaju neposredno na pisarnici Opštine Višegrad.

VII

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Višegrad, lokalnim sredstvima javnog informisanja i zvaničnoj web stranici opštine Višegrad dana 26.02.2013. godine.

NAČELNIK OPŠTINE
Slaviša Mišković, dipl. inž. mašinstva

Posted by on 2013-03-10. Filed under Vijesti iz BH gradova, Višegrad. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login