Konkurs za dodjelu stipendija Posavskog kantona

konkursNa temelju članka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 35/05)a u svezi točke II. Odluke Vlade Posavskog kantona o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2011./2012. godinu broj: 01-02-463/11 od 24.11.2011. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija Posavskog kantona za akademsku 2011./2012. godinu

I. Vlada Posavskog kantona za akademsku 2011./2012. godinu redovitim studentima na visokoškolskim ustanovama, koji nisu u radnom odnosu, dodjeljuje 30 stipendija, kako slijedi:

redoviti studenti – učenici generacije – 4 stipendije
redoviti studenti deficitarnih struka i zanimanja (matematika i fizika)  u Posavskom kantonu – 4 stipendije
redoviti studenti slabog imovnog stanja  – 22 stipendije
II. Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete.

II. 1. Opći uvjeti:

da je državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište na području Posavskog kantona,
da je upisan prvi put, kao redoviti student, u neku od godina studija na nekoj od visokoškolskih ustanova izvan Posavskog kantona, bez ponavljanja godine tijekom dosadašnjeg studiranja i bez prekida školovanja između prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja,
da nije stariji od 22 godine ukoliko je student prve godine,
da nije stariji od 24 godine života, a za studenta dvije završne godine studija da nije stariji od 28 godina života,
da nije korisnik stipendije od strane drugog subjekta,
da član obitelji studenta nije korisnik stipendije, osim ako je taj član učenik generacije,
da ne studira na prostoru Posavskog kantona na nekom od dislociranih studija Sveučilišta u Mostaru.
II. 2. Posebni uvjeti:

za stipendiju iz točke I.a) – da je učenik generacije,
za stipendiju iz točke I.b) da je upisao jednu od godina studija koja su označena kaodeficitarna zanimanja,
za stipendiju iz točke I.c) da nema mjesečno primanje u obitelji iznad 250,00 KM po članu obitelji.
III. Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

popunjen i potpisan obrazac Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Posavskog kantona,
uvjerenje o državljanstvu ili ovjeren kopiju CIPS-ove lične karte (original ili ovjeren  preslik ne stariji od 6 mjeseci),
uvjerenje o statusu redovitog studenta u akademskoj 2011./2012.godini s obveznom naznakom o upisanoj godini studija (original ili ovjeren preslik ne stariji od 6 mjeseci),
a) ovjerene preslike srednjoškolskih svjedodžbi (svjedodžbe III. i IV. razreda i svjedodžba o maturi/završnom ispitu) – za studente prve godine studija, b) ovjeren preslik indeksa (sve popunjene stranice indeksa) – za studente starijih godina studija, a studenti drugog ciklusa visokog obrazovanja dužni su dostaviti i ovjeren preslik indeksa prvog ciklusa(sve popunjene stranice indeksa),
izjava o zajedničkom kućanstvu i broju članova kućanstva, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa uprave ili notara,
za svakog člana navedenog u Izjavi o zajedničkom kućanstvu dostaviti dokaz o statusu:
a) potvrda o mjesečnim primanjima za posljednja tri mjeseca ili platna
lista za mjesec kolovoz, rujan i listopad tekuće kalendarske godine za
svakog zaposlenog člana kućanstva, a za umirovljenike dokaz o mirovini
(original ili ovjeren preslik ne stariji od 6 mjeseci),
b) dokaz o neuposlenosti za člana koji je neuposlen
(Potvrda izdana od nadležne Službe za upošljavanje – original ili
ovjeren preslik ne stariji od 6 mjeseci), a za one članove kućanstva
koji nisu u evidenciji  Službe za upošljavanje dostaviti Izjavu o
neuposlenosti ovjerenu od nadležnog općinskog organa uprave ili notara,
c)  za članove starije od 15 godina koji imaju status učenika ili
studenta dostaviti dokaz o redovitom školovanju/studiranju,
dokaz o specifičnom socijalnom statusu:
a) student bez oba roditelja (dokaz: Izvod iz matice umrlih),
b) student bez jednog roditelja (dokaz: Izvod iz matice umrlih,
a za samohranog roditelja Izvod iz matične knjige rođenih za studenta),
c) student čija je obitelj korisnik općinske socijalne pomoći
(dokaz: Potvrda ili Rješenje nadležnog općinskog organa za socijalni rad),
dokaz o dodijeljenoj zvaničnoj fakultetskoj/sveučilišnoj nagradi ili priznanju tijekom studija ili priznanju relevantnom za studij (original ili ovjeren preslik ne stariji od 6 mjeseci),
III. 1. Učenici generacije dostavljaju slijedeće dokumente:

popunjen i potpisan obrazac Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Posavskog kantona,
uvjerenje o državljanstvu ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice (original ili ovjeren  preslik ne stariji od 6 mjeseci)
uvjerenje o statusu redovitog studenta u akademskoj 2011./2012.godini
dokaz nadležne srednje škole da su učenici generacije.
NAPOMENA: Obrasci Prijave na konkurs za dodjelu stipendije Posavskog kantona i izjave o zajedničkom kućanstvu mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Posavskog kantona www.zupanijaposavska.ba_ili osobno na adresi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Jug I bb, 76270 Orašje ili Ministarstvo pravosuđa i uprave, zgrada Vlade Posavskog kantona u Odžaku.

IV. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta zadržava pravo provjere valjanosti bilo kojeg dostavljenog dokumenta, te mogućnost da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li student zadovoljava sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija sukladno Kriterijima za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2011./2012. godini.

V. Konkurs je otvoren15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku „Večernji list BH“ d.o.o. Mostar

VI. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII. Prijavu sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskih stipendija potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona, Jug I bb, 76270 Orašje, s naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2011./2012. godini – Ne otvarati“.

VIII. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati kandidatima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon : 031/713-356, 713-265

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA

Posted by on 2011-12-09. Filed under Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login