Konkurs općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima

Donji Vakuf

Donji Vakuf

Na osnovu člana 38.Statuta Općine Donji Vakuf («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:1/08 i 2/12)  i člana 3. stav 1.  Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/2013 godini («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf» broj:2/13 ) ,općinski načelnik , r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u
akademskoj 2012/13. godini

I. Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Donji Vakuf,koji se školuju na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini pod uslovom:da su u tekućoj akademskoj  godini prvi put upisali određenu godinu studija,da ne primaju stipendiju  ili  kredit  od  drugog  davaoca,  da  nemaju  status  studenta  apsolventa, da  su roditelj/staratelj        studenta              nosioci domaćinsta,odnosno     vlasnici obrta,trgovine, ugostiteljske radnje ili preduzeća izmirili obaveze  prema Općini Donji Vakuf (komunalnu naknadu,zakup gradskog građevinskog zemljišta i dr.obaveze), da  im primanja po članu domaćinstva ne prelaze 250,00 KM (osim studentima iz kategorije 1.,2.,5. i 6.).

II. Za akademsku 2012/2013  godinu dodjeljuje se 60 stipendije,a broj stipendija koje će se dodjeljivati po kategorijama studenata je slijedeći:

Kategorija 1. učenici generacije ako su nastavili redovni studij….. 1 stipendija
Kategorija 2. studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom….. 3 stipendije
(prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je
iznad 8,5 odnosno 4,25)
Kategorija 3. studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez oba
roditelja i djeca korisnici stalne novčane pomoći)….5 stipendije
Kategorija 4. studenti sa posebnim potrebama….. 1 stipendija
Kategorija 5.istaknuti sportisti ….. 1 stipendija
Kategorija 6. djeca šehida i poginulih boraca , RVI i dobitnika
ratnih priznanja i odlikovanja  …. 9 stipendija
(4 stipendije za djecu šehida i poginulih boraca i
4 stipandije za djecu RVI i 1 stipendija za djecu
dobitnika ratnih prinanja i odlikovanja);
Kategorija 7. redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni
jednom iz prethodnih kategorija …. 40 stipendija i to:
I godina …………… 6 stipendije;
II godina…………  8 stipendija
III godina………. 8 stipendija;
IV godina………..  8 stipendija
V godina …………… 8 stipendija;
VI godina………… 2 stipendije

Ukoliko u nekoj od kategorija ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju tražene uslove za isti broj se povećava broj stipendija u kategoriji 7.Ukoliko iz određenih godina unutar kategorije 7.ne bude dovoljna broj kandidata koji ispunjavaju tražene uslove ,stipendije će se dodjeliti studentima ostalih godina prema ukupnom broju bodova.

Kandidat može ostavariti pravo na dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

III. IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o uslovima postupku i i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima («Sl.glasnik Općine Donji Vakuf»,broj:9/09).

Služba će u razmatranju pristiglih prijava za dodjelu stipendija utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu na koju kandidati mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči Općine

IV. Stipendije se isplaćuju za akademsku 2012/2013 godinu i ispaćivat će se 10 (deset) mjeseci.

Visina mjesečne  stipendije iznosi 100,00 KM.
Po sprovedenom konkursu sačinit će se Ugovor o stipendiranju studenata,kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.
Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke.

VI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ( od 28.03.2013 do 12.04.2013. godine) Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom Služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu  ulica 14.septembar bb.Donji Vakuf.

VII.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII.Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf – služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu ( soba 13/II sprat)

IX. Konkurs će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf  i internet stranici www.donji- vakuf.ba.

Općinski načelnik,
Sušić Huso

Posted by on 2013-04-04. Filed under Donji Vakuf, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login