Konkurs općine Ilidža za stipendiranje učenika i studenata

 

Ilidža

Ilidža

Na osnovu člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj :1 /13), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica raspisuje:

K O N K U R S
za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju
u školskoj/ akademskoj 2012/2013. godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

da su državljani Bosne i Hercegovine;
da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;
da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2011/2012) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
učenici prvih razreda srednjih škola koji su osmi razred osnovne škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje škole završili sa najmanjim uspjehom  vrlodobar /4/,
redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5,
da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2012/2013. godini po nekom drugom osnovu od druge institucije.

U školskoj/akademskoj  2012/2013. godini stipendirat će se:

a) Srednje obrazovanje

7 učenika I razreda
7 učenika II razreda
7 učenika III razreda
7 učenika IV razreda

b) Visoko obrazovanje

7 studenata I godine
7 studenata II godine
7 studenata III godine
7 studenata IV godine
7 studenata V godine

U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži , odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.

U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.

Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2012/2013. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2012/2013. („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj: 1/13) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopiju lične karte (CIPS),
Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),
Potvrdu/Uvjerenje  o upisu u školsku/akademsku 2012/2013. godinu kao redovan učenik- student,
a) Dokaz o uspjehu za osmi razred osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
b) dokaz o uspjehu u školskoj 2011/2012. godini za učenik drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole,
c ) dokaz o uspjehu  u školskoj 2011/2012. godini četvrtog razreda srednje škole, za  studente prve godine studija,
d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2011/2012. godini za studente,
Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva (za zaposlene članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima, za primaoce penzije posljednji ček penzije , uvjerenje JU Kantonalni Centar za socijalni rad –općina Ilidža ,uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža , za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da nije ostvario pravo na penziju ,
Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih –  za učenika odnosno studenta bez jednog roditelja,
Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2012/2013. godinu kao redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu Općina Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-665, 775-668 i  775-669).

Po ovlaštenju Općinskog načelnika
Pomoćnik Općinskog načelnika
Službe za finansije
Azra Stambolić dipl. ecc.

Posted by on 2013-01-22. Filed under Ilidža, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login