Konkurs za dodjelu stipendija Grada Banja Luka

 

Banja Luka

Banja Luka

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka v. Zakona o učeničkom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/12), člana 13. Odluke o dodjeli stipedija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola I studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br.18/10 i 14/12) i Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada Banja Luka, visini stipendija, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima – za školsku 2012/2013.godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 14/12), Gradonačelnik Grada Banja Luka r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola

I

Grad Banja Luka dodjeljuje tri vrste stipendija učenicima srednjih škola:
1. Stipendije prema socijalnom statusu,
2. Stipendije za deficitarna zanimanja,
3. Stipendije za uspjeh u školi.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija
Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Banje Luke i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

da su državljani Republike Srpske/ BiH
da imaju prebivalište na području grada Banje Luke-u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs,
da ne pohađaju srednju školu (smjer) u drugom mjestu, ako takva škola postoji u Banjoj Luci,
da su redovni učenici,
da učenik nije obnovio ni jedan razred u upisanoj srednjoj školi,
da učenik nije stariji od 20 godina,
da učenik u toku školovanja u upisanoj školi ima primjerno vladanje,
da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih opštih uslova, učenici prilažu sljedeća dokumenta:

uvjerenje/potvrdu o mjestu prebivališta,
uvjerenje/potvrda o pohađanju redovne nastave u školskoj 2012/2013.godini,
kopiju svjedočanstva prethodno završenog razreda..

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija
Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, učenici moraju, pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, ispunjavati i posebne uslove:

1) Učenici koji konkurišu za stipendiju prema socijalnom statusu moraju ispunjavati jedan od posebnih uslova:
a) da su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida
od I do IV kategorije, civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata,
b) da su djeca bez roditeljskog staranja,
c) da su djeca samohranih roditelja i da se nalaze u stanju socijalne ugroženosti,
d) da su članovi porodica –korisnika stalne novčane pomoći,
e) da su djeca sa invaliditetom i korisnici prava na tuđu pomoć i
njegu-utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad, Banja Luka, i
f) da su članovi porodica sa četvoro i više djece i da im je priznato pravo na dječiji dodatak.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:

rješenje o porodičnoj invalidnini (djeca poginulih boraca, djeca RVI, djeca civilne žrtve rata),
rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad (djeca bez roditeljskog staranja, djeca samohranih roditelja, djeca iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djeca iz porodice sa četvoro i više djece, djeca sa invaliditetom, koja su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć),
kućnu listu (djeca iz porodice sa četvoro i više djece).

2) Učenici koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:
a) da pohađaju srednju školu-odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno;

Deficitarna zanimanja/struke za učenike srednjih škola, za školsku 2012/2013.godinu su: tehničar enterijera i industrijskih proizvoda, tekstilni tehničar, obrađivač metala rezanjem, zidar, armirač-betonirac, krojač, tehničar za obuću i kožnu galanteriju, farmer i prerađivač mlijeka.

3. Učenici koji konkurišu za stipendije za uspjeh u školi, moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
a) da su učenici drugog (II), trećeg (III) i četvrtog (IV) razreda srednje škole,
b) da su završili prethodna tri razreda sa odličnim uspjehom.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:

kopije svjedočanstava zadnja tri razreda.

IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u tački II i III, moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

V

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija prema socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja, razmatra Odjeljenje za društvene djelatnosti Administarativne službe Grada Banja Luka. Broj ovih vrsta stipendija nije ograničen i ostvaruju ih svi učenici koji ispunjavaju navedene uslove.

VI

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija za uspjeh u školi razmatra Komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, imenovana od strane Gradonačelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterija utvrđuje rang listu učenika za dodjelu stipendija.

Kriteriji za utvrđivanje rang liste su:
a) uspjeh u prethodnim razredima,
b) upisani razred.

Broj dodijeljenih stipendija ove vrste je ograničen iznosom sredstava koja su preostala nakon dodjele stipendija prema socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja. Rang- lista učenika kojima će biti dodijeljena stipendija biće objavljena na internet stranici Grada Banja Luka.

VII

Visina stipendije prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh u školi iznosi 80,00 KM.
Visina stipendije za deficitarna zanimanja iznosi 150,00KM.
Isplata stipendija za školsku 2012/2013.godinu vršiće se na osnovu Ugovora o stipendiranju, putem Odjeljenja za finansije, a na tekući račun učenika, otvorenog kod Nove banke AD Bijeljina, filijala Banja Luka ( Kopiju kartice tekućeg računa priložiti uz dokumentaciju).

VIII

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti, putem prijemne kancelarije Administrativne službe Grada Banja Luka (soba broj 16).

IX

Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Grada Banja Luke www.banjaluka.rs.ba

Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Administrativnoj službi Grada, a nalaze se i na internet stranici Grada Banja Luka.

Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj internet stranici Grada Banja Luka, www.banjaluka.rs.ba a za dodatna pojašnjenja, i na telefon Administrativne službe Grada, broj: 051/244-444 lokal 704 i 709 ili direktno u kancelarijama broj 29 i 22.

GRADONAČELNIK
Dragoljub Davidović, dipl.inž. elektrotehnike

Posted by on 2012-09-21. Filed under Banja Luka, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login