Problemi s požarima u BiH povećavaju se svake godine

požarPožari predstavljaju veliku opasnost u Bosni i Hercegovini. Ugrožavaju ljudske živote i izazivaju ogromne materijalne štete, posebno šumama – kazao je izaslanik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Marko Vujević, obraćajući se prisutnima na početku dvodnevne međunarodne Konferencije o temi „Zaštita od požara kao dio integriranog sistema zaštite i spašavanja“ koja je danas počela u Sarajevu.

“Želim da napomenem da BiH spada među najšumovitije države Evrope. Zato moramo uložiti napore da to bogatstvo, zajedno sa florom i faunom, adekvatno zaštitimo i sačuvamo. S toga je pred svima nama veliki zadatak da kroz uzajamnu saradnju i pomoć pokušamo rizike od prirodnih i drugih nesreća svesti na najmanju moguću mjeru, ali i biti u stanju pružiti brz i efikasan odgovor u slučaju da do njih dođe” – kazao je Vujević, dodajući da je i ova konferencija još jedan korak u tom pravcu.

Po njegovim riječima, Vijeće ministara BiH će podržati aktivnosti na jačanju svijesti o značaju sustava za smanjenje rizika od katastrofa, aktivnosti koje doprinose boljoj organizaciji i razvoju sustava zaštite i spašavanja i dati svoj puni doprinos u realizaciji dugoročnih i kratkoročnih planskih aktivnosti koje nadležne institucije i službe postave pred ovo Vijeće.

Pomoćnik ministra sigurnosti BiH za zaštitu i spašavanje Samir Agić je kazao da, prema podacima organizacije Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu (FAO), samo na području Mediterana desi se svake godine oko 50.000 požara koji nanose ogromne materijalne štete na površinama od 700.000 do milion hektara.

Po njegovim riječima, područje BiH je također jako podložno požarima, posebno u ljetnom periodu kada šumski požari nanose ogromne štete stanovništvu, biljnom i životinjskom svijetu i utiču na klimu i privredu.

Istaknuo je da su šumski požari globalni ekološki i ekonomski problem.

“Iako statistički podaci ukazuju da se problemi s požarima u BiH povećavaju svake godine, ipak je u ovoj godini zabilježen manji broj požara u odnosu na 2012. godinu. Ustanovljeno je da je osnovni uzrok pojave požara ljudski faktor i da je preko 90 posto požara izazvano nepažnjom ili namjernom paljevinom. Na žalost, nemamo informacija da je neki takav slučaj još uvijek procesuiran” – kazao je Agić, dodajući da su štete prouzrokovane požarima u 2012. godini multimilionske.

Po njegovim riječima, u okviru zaštite od požara od posebnog značaja je i organizacija sistema javljanja i obavještavanja, saradnja između općina u BiH kao i saradnja sa institucijama i organizacijama značajnim u oblasti zaštite od požara i vatrogastva te organiziranje, opremljenost i osposobljenost vatrogasnih jedinica.

“U procjeni ugroženosti BiH od prirodnih i drugih nesreća, obrađeni su svi rizici koji predstavljaju opasnost za BiH od prirodnih i drugih nesreća, a među njima su i požari kao opasnost od velikog rizika. U pogledu zaštite i spašavanja u nesrećama izazvanim požarima, naglašeno je da je stanje opremljenosti vatrogasnih jedinica materijalno-tehničkim sredstvima i opremom nezadovoljavajuće, posebno u vatrogasnim jedinicama u manjim i ekonomski nerazvijenim općinama” – kazao je Agić.

Istaknuo je da zaštita i spašavanje treba predstavljati prioritetni državni sigurnosni interes čijim se ostvarivanjem, osim jačanja državne sigurnosti, smanjuje broj ljudskih žrtava i uveliko smanjuju materijalne štete.

Posted by on 2013-10-30. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login