Konkurs opštine Trnovo za dodjelu stipendija studentima i učenicima

Trnovo

Trnovo

Na osnovu člana 24.Statuta opštine Trnovo („Službene novine Grada Srpsko Sarajevo“,br.9/2000) i člana 7.Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta opštine Trnovo, načelnik opštine Trnovo, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima i učenicima u 2013. godini

I  Opština Trnovo u 2013. godini dodjeljuje stipendiju studentima Visokoškolskih ustanova i učenicima srednjih škola po kriterijima određenim Pravilnikom.

II  Uslovi koje treba da ispunjavaju studenti i učenici, a pri tom i da dostave dokaze su sljedeći:

Da imaju prebivalište na području opštine Trnovo RS, najmanje 4 zadnje godine;
Uvjerenje Visokoškolske ustanove (fakulteta) da su redovno upisali narednu školsku godinu, položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija, kao i prosječna ocjena na prethodnoj godini studija, a za učenike uvjerenje da su prethodni razred završili odličnim uspjehom sa prosječnom ocjenom uspjeha završenog razreda, kao i da su se upisali u naredni razred;
Dokaz da nisu obnavljali nijednu godinu studija, odnosno da nisu ponavljali razred;
Izjava da ne primaju stipendiju od drugog davaoca;
Kućna lista;
Uvjerenje o zaposlenju članova porodice, i prosječna plata u posljednja tri mjeseca, kao i uvjerenje o nezaposlenosti;
Za ostvarivanje prava na stipendiju upisani na prvoj godini studija imaju djeca porodica poginulih i nestalih boraca i djeca RVI od I – V kategorije, pod uslovom da se na Visokoškolsku ustanovu upisuju prvi put, dokaz uvjerenje o statusu;
Studenti koji nisu u kategoriji djece PPB i djece RVI od I – V kategorije imaju pravo podnošenja zahtjeva za drugu i svaku narednu godinu studija, kao i učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola, ukoliko ispunjavaju uslove;
Ukoliko je student (učenik) bolestan, dokaz (dijagnoza bolesti nadležne medicinske ustanove);
Ako je student (učenik) iz socijalne kategorije, ili je roditelj invalid, kao i da je bez jednog ili oba roditelja, dokaz o istom;
Da životna dob studenta ne prelazi 25 godina ili za učenike 19 godina života;
Konkursom će se dodijeliti 10 stipendija za studente i 6 za učenike;

III Zahtjevi sa navedenom dokumentacijom podnose se opštini Trnovo sa naznakom za „Načelnika“

IV Konkurs ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja, na Oglasnoj tabli Opštine, kao i na zvaničnoj web stranici Opštine.

N A Č E L N I K
Nenad Mišović

Posted by on 2013-01-08. Filed under Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login