Konkurs općine Bugojno za dodjelu stipendija redovnim studentima

Bugojno

Bugojno

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07 i 2/08), i čl.3. Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/13. godini, broj: 04-38-03436-12 od 28.01.2013. godine, općinski načelnik r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u
akademskoj 2012/2013. godini

I   Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijeve na Konkurs, koji se školuju na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini pod uvjetom: da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija, da ne prima stipendiju od drugog davaoca, da mu primanja po članu domaćinstva ne prelaze 250 KM (samo za kategoriju 6).

II  Za akademsku 2012/2013. godinu dodjeljuje se 250 stipendija, a broj stipendija koje će se dodjeljivati po kategorijama studenata je slijedeći:

Kategorija 1: svi učenici generacije školske 2011./2012. godine,
koji imaju stalno mjesto prebivališta na području općine Bugojno
ako su nastavili redovni stuidij …12 stipendija
Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena
u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25) …15 stipendija
Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez oba roditelja i
djeca korisnici stalne socijalne pomoći)…..10 stipendija
Kategorija 4 :djeca sa posebnim potrebama ( invaliditeta 60% i više) …..10 stipendija
Kategorija 5: istaknuti sportisti …… 4 stipendije
Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni
jednom od prethodnih kategorija…..   147 stipendije i to:
– I godina  ………….. 30 stipendija,
– II godina …………… 40 stipendija,
– III godina …………… 35 stipendija,
– IV godina …………… 30 stipendija,
– V godina …………..  10 stipendija,
– VI godina ……………..  2 stipendija.
Kategorija 7: djeca šehida i poginulih boraca , RVI i dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja…45 stipendija
(dvadeset (20) stipendija za djecu šehida i poginulih boraca ,
dvadeset (20) stipendija za djecu RVI i pet (5) stipendija za
djecu dobitnike ratni priznanja i odlikovanja).
Kategorija 8: Istaknuti volonteri u nevladinim organizacijama ….7 stipendija
(četiri (4) za NVO iz oblasti kulture, tri (3) za NVO – djeca sa
posebnim potrebama).

III   Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 3/11).

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija koju će imenovati općinski načelnik.

Komisija će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu na koju kandidati mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na Oglasnoj ploči Općine.

Broj bodova za studente koji se školuju po Bolonjskom procesu II stepena Komisija će utvrditi na način da će prvu godinu bodovati kao četvrtu godinu iz kategorije 6., drugu godinu kao petu godinu iz kategorije 6. i treću godinu kao šestu godinu iz kategorije 6.

IV    Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2012/13.godinu iznose 250.000,oo KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata u periodu mart – decembar 2013.godine.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,oo KM.

Stipendije su nepovratne ukoliko stipendisti redovno ispunjavaju svoje univerzitetske obaveze. Student koji je potpisanik ugovora o stipendiranju dužan je da vrati sav iznos, uz pripadajuću zakonsku kamatu, u roku od godinu dana, ukoliko napusti ili izgubi pravo na redovno školovanje svojom krivicom.

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja.

V    Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: (pogledati u prilogu)

VI   Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja (01.02.2013.godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija”.

VII  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII  Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (soba 102 i 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hasan Ajkunić, prof.

Posted by on 2013-02-01. Filed under Bugojno, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login